د وروستی نوښت نیټه د ۲۰۱۲ کال د مارچ میاشت

د مبایل خدمتونو شرکتونه 5
د مبایل خدمتونو سیمه ایز شرکتونه 1
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه 1
د انټرنیټی خدمتونو وړاندی کوونکي 44
د جی اس ام پیرودونکي 18,111,451
د سی ډی ام ای پیرودونکي 221,276
ثابت ټلیفونونه 83,904
د ټلیفون د ګټی اخیستلو سلنه 66%
په ډالرو پانګه اچونه (ملیاردونه) 1,815
مخابراتی بیس سټیشنونه 4,539
تر پوښښ لاندی نفوس 88.06%


نورې اړوندې موضوګانې: