احصایه مخابراتي اخیر ماه مارچ 2012

شرکت های خدمات تلیفون مبایل 5
شرکت ها ی محلی خدمات مبایل 1
شرکت های خدمات تلیفون ثابت 1
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی 44
مشترکین جی اس ام 18,111,451
مشترکین سی دی ام ای 221,276
تلیفون های ثابت 83,904
فیصدی دارنده گان تلیفون 66%
سرمایه گذاری به دالر(ملیارد) 1,815
بیس سټیشن های مخابراتی 4,539
نفوس تحت پوشش 88.06%

سایر موضوعات مربوطه: