مخابراتی احصایه

څلورمه ربع نوښت نیټه د ۲۰۱۹ کال
د مبایل خدمتونو شرکتونه ۶
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۷,۱۷۹
تر پوښښ لاندې نفوس (نږدې) ۹۰%
ثابت ټلیفونونه ۱۳۴,۶۳۶
د جی اس ام پیریدونکی ۳۴,۶۷۱,۲۰۶
د جی اس ام فعال پیریدونکی ۹۰ ورځی ۲۲,۵۸۰,۰۷۱
د سی ډی ام ای پیریدونکی  ۱۶,۷۷۶
د پورجی بروډبانډ پیریدونکی ۶۳۳،۰۵۰
د ټری جی بروډبانډ پیریدونکی  ۶,۶۷۶,۷۴۷
د انټرنیټی خدمتونو وړندی کوونکی ۶۲
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکی شرکتونه ۴۱
د ټلویزیون اپریټران ۱۱۳
د ټلویزیون دستګاوې  ۳۳۱
د اف ام راډیو اپریټران ۳۱۰
د اف ام راډیو دستګاوې ۸۱۳
پانګه اچونه (په افغانی) ۱۸۲ بیلون