مخابراتی احصایه

دوهمه ربع نوښت نیټه د ۲۰۱۹ کال
د مبایل خدمتونو شرکتونه ۶
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۶,۹۱۷
تر پوښښ لاندې نفوس (نږدې) ۹۰%
ثابت ټلیفونونه ۱۳۳,۳۳۷
د جی اس ام پیریدونکی ۳۲,۵۰۵,۴۸۰
د جی اس ام فعال پیریدونکی ۹۰ ورځی ۲۲,۵۸۰,۱۸۳
د سی ډی ام ای پیریدونکی  ۱۶,۷۷۶
د پورجی بروډبانډ پیریدونکی ۳۵۴،۷۷۸
د ټری جی بروډبانډ پیریدونکی  ۷,۴۱۳,۵۲۶
د انټرنیټی خدمتونو وړندی کوونکی ۶۲
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکی شرکتونه ۴۱
د ټلویزیون اپریټران ۱۱۳
د ټلویزیون دستګاوې  ۳۳۱
د اف ام راډیو اپریټران ۳۱۰
د اف ام راډیو دستګاوې ۸۱۳
پانګه اچونه (په افغانی) ۱۸۱،۶۱۶،۰۴۰،۰۰۲.۷۳