مخابراتی احصایه

دریمه ربع نوښت نیټه د ۲۰۱۹ کال
د مبایل خدمتونو شرکتونه ۶
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۷,۰۷۳
تر پوښښ لاندې نفوس (نږدې) ۹۰%
ثابت ټلیفونونه ۱۳۳,۳۳۷
د جی اس ام پیریدونکی ۳۳,۰۶۹,۸۰۷
د جی اس ام فعال پیریدونکی ۹۰ ورځی ۲۲,۴۱۳,۸۴۳
د سی ډی ام ای پیریدونکی  ۱۶,۷۷۶
د پورجی بروډبانډ پیریدونکی ۵۱۸،۱۲۶
د ټری جی بروډبانډ پیریدونکی  ۷,۶۵۶,۱۰۰
د انټرنیټی خدمتونو وړندی کوونکی ۶۲
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکی شرکتونه ۴۱
د ټلویزیون اپریټران ۱۱۳
د ټلویزیون دستګاوې  ۳۳۱
د اف ام راډیو اپریټران ۳۱۰
د اف ام راډیو دستګاوې ۸۱۳
پانګه اچونه (په افغانی) ۱۸۳،۹۶۰،۵۰۹،۷۲۵