مخابراتی احصایه

دریمه ربع نوښت نیټه د ۲۰۱۸ کال
د مبایل خدمتونو شرکتونه ۶
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۶,۷۹۸
تر پوښښ لاندې نفوس (نږدې) ۹۰%
ثابت ټلیفونونه ۱۲۷,۷۹۴
د جی اس ام پیریدونکی ۳۳,۳۳۵,۷۰۱
د جی اس ام فعال پیریدونکی ۹۰ ورځی ۲۱,۹۷۶,۳۵۵
د سی ډی ام ای پیریدونکی  ۱۶,۷۷۶
د ټری جی بروډبانډ پیریدونکی  ۶,۹۹۷,۲۰۸
د انټرنیټی خدمتونو وړندی کوونکی ۶۲
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکی شرکتونه ۴۱
د ټلویزیون اپریټران ۱۱۳
د ټلویزیون دستګاوې  ۳۳۱
د اف ام راډیو اپریټران ۳۱۰
د اف ام راډیو دستګاوې ۸۱۳
پانګه اچونه (په افغانی) ۱۷۷،۵۴۲،۸۱۸،۴۴۵،۵۲