د کارموندنې اعلانونه

د افغانستان د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره (اټرا) په پام کې لري چې د نوي تشکیل پر بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کړنلارې سره سم په اړونده برخو کې د ازادې سیالۍ له لارې کارکوونکي و ټاکي.
د غوښتنلیک فورمه د دې ځای څخه تر لاسه او وروسته له ډکولو څخه یې لاندې بریښنالیک ته واستوی: hr@atra.gov.af

شمیره د دندي عنوان اړوند دیپارټمنټ وروستۍ نیټه
  تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز کنترول و نظارت 1398-01-02
  تیم لیدر برودکاستنگ دیپارتمنت منجمنت طیف 1398-01-02
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1398-01-02
  عضو مسلکی مانیتورنگ طیف دیپارتمنت نظارت و کنترول 1398-01-02
  آمر منجمنت طیف ریاست منجمنت طیف 1398-01-02
  تیم لیدر نقدی ریاست مالی امر نقدی 1398-01-02
  عضو مسلکی جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-12-15
  عضو مسلکی نظارت بر تطبیق پروژه های TDF آمریت پلان و پالیسی پروژه ها 1397-12-15
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول ونظارت 1397-12-15
  سکرتر معاون تخنیکی ریاست اسناد و ارتباط 1397-12-15
  عضو مسلکی مانیتورنگ دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-12-15
  کارمند منجمنت طیف آمریت منجمنت طیف 1397-12-15
  آمر ترانسپورت ریاست اداری و تدارکات 1397-12-11
  عضو مسلکی آمریت نورم و ستندرد نورم و ستندرد 1397-12-06
  آمرکنترول کیفیت خدمات موبایل و انترنت دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-11-08
  تیم لیدر برودکاستنگ دیپارتمنت منجمنت طیف 1397-11-08
  متخصص اداره اترا تخنیکی VAS و Core اداره اترا 1397-11-08
  تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز کنترول و نظارت 1397-10-9
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل کنترول و نظارت 1397-10-9
  عضو مسلکی مانیتورنگ طیف برودکاستک دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-10-9
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1397-10-9
  عضو مسلکی جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-10-9
  تیم لیدر تکنالوجی معلوماتی آی تی ریاست اسناد و ارتباط 1397-10-9
۹ آمر نقدی مالی ریاست 1397-9-27
۸ د مطبوعاتو تیم لیدر د اړیکو او اسنادو ریاست 1397-9-20
۷ د اداری او تدارکاتو رئیس اداری 1397-9-6
۶  د مالی رئیس مالی 1397-9-13
۵ د احصایه GSM او ISP آمریت تحقیقات تکنالوجی و احصایه 1397-9-13
۴ د تفتیش کارمند د داخلی تفتیش  آمریت 1397-9-13
۳ آمریت کنترول و کیفیت خدمات موبایل و انترنت نظارت و کنترول 1397-8-1
۲ متخصص تخنیکی اداره اترا اداره اترا 1397-8-20
۱ متخصص اداره (تخنیکی) اترا اداره اترا 1397-8-20