دپیښو مهال ویش

راتلونکې پیښې :

نیټه موضوع تنظیموونکی ګډونوال
       
       
       

تیري پیښې :

نیټه موضوع تنظیموونکی ګډونوال
۰۱/۱۲/۹۱ - ۲۹/۱۱/۹۱ د مخابراتو د ولایتی ریسانو کلنی کنفرانس وزارت مخابرات ولایتی ریسانو او د افغان ټلی کام آمرین
       
       


نورې اړونده موضوګانې: