نوری فایبر ته د پرانیستی لاسرسی د پالیسۍ پروسه روانه ده

۳ زمري ۱۳۹۱

- د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې  لخوا  نوري فایبر ته د  پرانیستی لاسرسی د پالیسۍ د پروسې په لړ کې  د ټولو مخابراتي ټیلفوني او انټرنیټي  شرکتونو د نظرونو او پشنهادونو د اخیستلو په موخه یوه پراخه  غونډه جوړه شوه . د یادونې  وړ ده چې د  نوموړې پالیسې مسوده د یوې مشورتي پروسې  په پایله کې جوړه  او دهغې  په هکله  د مخابراتي شرکتونو د نظرونو او  پشنهادونو  راټولو لپاره   هغوی ته لیږل شوې وه . د نوموړې پروسې نهايي پایله  به د وروسته د همدې سایټ له لارې د پالیسۍ په هکله نشر شي .