کارمندنی اعلانونه

اداره تنظیم خدمات مخابراتي (اترا) در نظر دارد تا کارمندان مورد ضرورت را مطابق تشکیل جدید بر اساس طرزالعمل اصلاحات اداري و خدمات ملکی از طریق پروسه آزاد در امور مربوطه استخدام نماید.
فورم درخواستی را از اینجا دانلود نموده بعد از خانه پري به ایمیل ادرس ذیل ارسال نماید:hr@atra.gov.af

No. عنوان وظیفه دیپارتمنت آخرین تاریخ
  ریئس روابط عامه و گزارش دهی بورد اداره 1398-11-15
  حقوق دان دحقوق او جواز ریاست 1398-11-24
  تیم لیدر مانیتورنگ طیف کنترول ونظارت 1398-11-24
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1398-4-25
  تیم لیدر جکوگیری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی آمر مربوطه 1398-11-24
  کارمند ارتباط خارجه آمر ارتباط خارجه 1398-11-06
  کارمند تسهیل قرار دادها تهیه و تدارکات 1398-11-06
  کارمند کامره و ګرافیک اسناد و ارتباط 1398-11-06
  آمر توسعه دهنده سافت ویر(Software Developer ) ریئس اسناد و ارتباط 1398-9-13
  د حقوقی چارو آمر د حقوق او جواز ریاست 1398-8-13
  عضو مسلکی خدمات مخابراتی و انترنتی ولایت بغلان انسجام امور ولایات ونظارت بر تطبیق پروژه ها 1398-8-13
  آمر اسناد وارتباط اسناد وارتباط 17-7-1398
  تیم لیدر ارتباطات و تنظیم سفرها آمریت مربوطه 17-7-1398
  کارمند روابط عامه و دیزاینر نشرات چاپی اسناد و ارتباط 11-7-1398
  آپریتر جمع آوری شکایات حقوقی و جواز حقوق و جواز 9-7-1398
  کار شناس امور پارلمانی   1398-6-14
  تیم لیدر روابط عامه رئیس روابط عامه و گزارش دهی 1398-5-15
  تیم لیدر روابط عامه ریاست روابط عامه و گزارش دهی 1398/5/15
  تیم لیدر مانیتورنگ کنترول و نظارت 1398-5-1
  تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز کترول و نظارت 1398-4-25
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1398-4-25
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل کنترول و نظارت 1398-4-25
  رئیس روابط عامه و گزارش دهی بورد اداره 26-3-1398
  کارمند ارشیف ریاست اسناد و ارتباط 1398-3-25
  سکرتر معاون مالی و اداری ریاست اسناد و ارتباط 1398-3-4
  مشاور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICT ) بورد و معاون تخنیکی 1398-01-30
  تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز کنترول و نظارت 1398-01-02
  تیم لیدر برودکاستنگ دیپارتمنت منجمنت طیف 1398-01-02
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1398-01-02
  عضو مسلکی مانیتورنگ طیف دیپارتمنت نظارت و کنترول 1398-01-02
  آمر منجمنت طیف ریاست منجمنت طیف 1398-01-02
  تیم لیدر نقدی ریاست مالی امر نقدی 1398-01-02
  عضو مسلکی جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-12-15
  عضو مسلکی نظارت بر تطبیق پروژه های TDF آمریت پلان و پالیسی پروژه ها 1397-12-15
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول ونظارت 1397-12-15
  سکرتر معاون تخنیکی ریاست اسناد و ارتباط 1397-12-15
  عضو مسلکی مانیتورنگ ریپارتمنت نظارت و کنترول 1397-12-15
  کارمند منجمنت طیف آمریت منجمنت طیف 1397-12-15
  آمر ترانسپورت ریاست اداری و تدارکات 1397-12-11
  عضو مسلکی آمریت نورم و ستندرد نورم و ستندرد 1397-12-06
  آمرکنترول کیفیت خدمات موبایل و انترنت دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-11-08
  تیم لیدر برودکاستنگ دیپارتمنت منجمنت طیف 1397-11-08
  متخصص اداره اترا تخنیکی VAS و Core اداره اترا 1397-11-08
  تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز کنترول و نظارت 1397-10-9
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل کنترول و نظارت 1397-10-9
  عضو مسلکی مانیتورنگ طیف برودکاستک دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-10-9
  تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات انترنت کنترول و نظارت 1397-10-9
  عضو مسلکی جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز دیپارتمنت نظارت و کنترول 1397-10-9
  تیم لیدر تکنالوجی معلوماتی آی تی ریاست اسناد و ارتباط 1397-10-9
  آمر نقدی ریاست مالی 1397-9-27
  تیم لیدر مطبوعات ریاست اسناد و ارتباط 1397-9-20
  رئیس اداری و تدارکات اداری 1397-9-6
  رئیس مالی مالی 1397-9-13
  آمریت احصایه GSM و ISP تحقیقات تکنالوجی و احصایه 1397-9-13
  کارمند تفتیش آمریت تفتیش داخلی 1397-9-13
  آمریت کنترول و کیفیت خدمات موبایل و انترنت نظارت و کنترول 1397-8-1
  متخصص تخنیکی اداره اترا اداره اترا 1397-8-20
  متخصص اداره (تخنیکی) اترا اداره اترا 1397-8-20