د موبایل براډ بینډ خدمتونو د پاره د فریکونسی ویش

د پوښتنو او ځوابونو پاڼه

مهربانی وکړی خپل سوالونه دغه لاندی ایمیل ته ولیږی

 spectrum@atra.gov.af