د مخابراتی خدمتونو پوښښ ۲۰۱۵

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۵ کال د دسمبرد میاشتې پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی پوښښ
د افغان ټلی کام د سلام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام د مخابراتی خدمتونو پوښښ
د 3G خدمتونو پوښښ

 

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۵ کال د سپټمبرد میاشتې پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی پوښښ
د افغان ټلی کام د سلام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام د مخابراتی خدمتونو پوښښ
د 3G خدمتونو پوښښ

 

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۵ کال د جون د میاشتې پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی پوښښ
د افغان ټلی کام د سلام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام د مخابراتی خدمتونو پوښښ
د 3G خدمتونو پوښښ

 

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۵ کال د مارچ د میاشتې پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی پوښښ
د افغان ټلی کام د سلام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام د مخابراتی خدمتونو پوښښ
د 3G خدمتونو پوښښ

 

نورې اړونده موضوګانې: