د مخابراتی خدمتونو پوښښ (۲۰۱۲)

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۲ کال د دسمبر د میاشتې پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی مخابراتي
د افغان ټلی کام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام مخابراتی پوښښ
د 3G خدمتونو پوښښ

 

د مخابراتی پوښښ عمومی نقشه (د ۲۰۱۲ کال د سپټمبر پای نیټه)
د افغان بیسیم مخابراتی پوښښ
د روشن مخابراتی پوښښ
د ام ټی ان مخابراتی پوښښ
د اتصالاتو مخابراتی مخابراتي
د افغان ټلی کام مخابراتی پوښښ
د وصل ټلی کام مخابراتی پوښښ

 

د مخابراتي پوښښ عمومي نقشه (د ۲۰۱۲ كال د جون پاي نيټه)
د افغان بيسيم مخابراتي پوښښ
د روشن مخابراتي پوښښ
د ام ټي ان مخابراتي پوښښ
د اتصالاتو مخابراتي پوښښ
د افغان ټلي كام مخابراتي پوښښ
د وصل ټلي كام مخابراتي پزښښ

 

د مخابراتي پوښښ عمومي نقشه (د ۲۰۱۲ كال د مارچ پاي نيټه)
د افغان بيسيم مخاباتي پوښښ
د روشن مخابراتي پوښښ
د ام ټي ان مخابراتي پوښښ
د اتصالاتو مخابراتي پوښښ
د افغان ټلي كام مخابراتي پوښښ
د وصل ټلي كام مخابراتي پزښښ

نورې اړونده موضوګانې: