پلی شوی پروژی

د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی ریاست د ۱-۵ پروژې د مخابراتی سایټونو (ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې ترپاې نیټې پوری ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دی
د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی ریاست د ۱ پروژې مخابراتی سایټونو (ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې تر پاې نیټې پورې ګټه  اخیستنې ته چمتو شوی دی

شمیره. ولایت ولسوالۍ ګټونکی شرکت د سایټ د فعالیت د پیل نیټه د پروژې نمبر
1 بدخشان یاورزن بالا افغان بیسیم 02-ِDec-2010 1st RTD Project
2 بدخشان کوف آب افغان بیسیم  08-Aug-2010 1st RTD Project
3 دایکندی بندر افغان بیسیم 18-Jul-2010 1st RTD Project
4 دایکندی خدیر افغان بیسیم 29-Jan-2010 1st RTD Project
5 دایکندی کیتی افغان بیسیم 20-Nov-2009 1st RTD Project
6 دایکندی اشترلی افغان بیسیم  03-Jan-2010 1st RTD Project
7 دایکندی سنگ تخت بندر افغان بیسیم 18-Jul-2010 1st RTD Project
8 نورستان وامه افغان بیسیم  10-Jan-2010 1st RTD Project
9 نورستان ننگلام افغان بیسیم 12-Nov-2010 1st RTD Project

د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی ریاست ددوهمې پروژې مخابراتی سایټونو (ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې تر پاې نیټې پورې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دی

شمیره. ولایت ولسوالۍ ګټونکی شرکت د سایټ د فعالیت د پیل نیټه د پروژې نمبر
1 کنر دانگام افغان بیسیم 21-May-2010 2nd RTD Project
2 کنر نارۍ افغان بیسیم 04-May-2010 2nd RTD Project
3 پکتیا احمد خیل افغان بیسیم 12-April-2010 2nd RTD Project
4 پکتیا جانی خیل افغان بیسیم 14-June-2010 2nd RTD Project
5 پکتیا وازه زدران افغان بیسیم 03-April-2010 2nd RTD Project
6 بدخشان شهدآ افغان بیسیم 18-March-2010 2nd RTD Project
7 بدخشان ارغنجخوا افغان بیسیم 02-Oct-2010 2nd RTD Project
8 بدخشان یمګان افغان بیسیم 25-Feb-2010 2nd RTD Project
9 بدخشان تگاب افغان بیسیم 07-July-2010 2nd RTD Project
10 ارزگان چوره افغان بیسیم 26-April-2011 2nd RTD Project

د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی د دریمې پروژې مخابراتی سایټونو ( ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې تر پاې نیټې پورې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دی

شمیره. ولایت ولسوالۍ ګټونکی شرکت د سایټ د فعالیت د پیل نیټه د پروژې نمبر
1 ننگرهار پچیراگام افغان بیسیم 02-May-2011 3rd RTD Project
2 ننگرهار سپین غر افغان بیسیم 03-Feb-2012 3rd RTD Project
3 نورستان دو آب افغان بیسیم 28-Apr-2011 3rd RTD Project
4 نورستان نورگرام افغان بیسیم 28-Oct-2011 3rd RTD Project
5 نورستان دره تیتین افغان بیسیم 02-Nov-2011 3rd RTD Project
6 نورستان دره کولیتین افغان بیسیم 21-Nov-2011 3rd RTD Project
7 نورستان دره کانتیوا- اسپیت کلی افغان بیسیم 26-May-2012 3rd RTD Project
8 لغمان اتوک- دولت شاه افغان بیسیم 05-June-2011 3rd RTD Project
9 لغمان فراجغان- دولت شاه افغان بیسیم 15-Jan-2012 3rd RTD Project
10 لغمان سیلاب علینگار افغان بیسیم 14-Dec-2011 3rd RTD Project
11 بدخشان راغستان افغان بیسیم 27-June-2011 3rd RTD Project
12 بدخشان یفتل سفلی افغان بیسیم 29-May-2011 3rd RTD Project
13 بدخشان یاوان افغان بیسیم  23-Nov-2011 3rd RTD Project
14 سرپل بلخاب ۱ افغان بیسیم 11-May-2011 3rd RTD Project
15 سرپل بلخاب ۲ افغان بیسیم 11-May-2011 3rd RTD Project
16 هلمند گرم سیر ۱ افغان بیسیم 20-May-2011 3rd RTD Project
17 هلمند گرم سیر۲ افغان بیسیم 02-June-2011 3rd RTD Project
18 تخار نمک آب افغان بیسیم 13-June-2011 3rd RTD Project
19 بغلان ده صلاح افغان بیسیم 24-June-2011 3rd RTD Project
20 بغلان پل حصار افغان بیسیم 30-June-2011 3rd RTD Project
21 بغلان سالنگ شمالی افغان بیسیم 10-Aug-2011 3rd RTD Project
22 بغلان غارو افغان بیسیم 22-Dec-2011 3rd RTD Project
23  میدان وردگ حصه اول بهسود افغان بیسیم 24-June-2011 3rd RTD Project
24

میدان وردگ

حصه دوم بهسود افغان بیسیم 29-Dec-2011 3rd RTD Project
25 فراه بالا بلوک افغان بیسیم 30-May-2011 3rd RTD Project
26 فراه شیپ کوه افغان بیسیم 01-July-2011 3rd RTD Project
27 فراه آنار دره افغان بیسیم 23-Oct-2011 3rd RTD Project
28 فراه قلعه کاه پشت کوه افغان بیسیم 01-July-2011 3rd RTD Project
29 فراه دلآرام افغان بیسیم 12-Jan-2012 3rd RTD Project
30 کندهار معروف افغان بیسیم 15-March-2012 3rd RTD Project
31 پنجشیر دره افغان تلی کام  17-April-2011 3rd RTD Project
32 پنجشیر پریان افغان تلی کام 17-Jan-2012 3rd RTD Project
33 فریاب قرغان روشن 30-May-2011 3rd RTD Project
34 کاپیسا کوه صافی روشن 15-June-2011 3rd RTD Project
35 بلخ زاری روشن 24-Aug-2011 3rd RTD Project
36 کابل ماهیپر روشن 08-May-2012 3rd RTD Project
37 جوزجان قوش تیپه اتصالات 14-April-2011 3rd RTD Project

د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی د څلورمې پروژې مخابراتی سایټونو (ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې تر پاې نیټې پورې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دی
 

شمیره. ولایت ولسوالۍ ګټونکی شرکت د سایټ د فعالیت د پیل نیټه د پروژې نمبر
1 بغلان جلگه افغان بیسیم 16-Dec-2011 4th RTD Project
2 کنر مروره ام تی ان  01-Jan-2012 4th RTD Project
3 بدخشان شغنان ام تی ان 02-May-2012 4th RTD Project
4 غزنی مالستان- شیرداغ ام تی ان 19-Sep-2012 4th RTD Project

د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسی د پنځمې پروژې د مخابراتی سایټونو(ټاورونو او BTS) نوم لړ چې د ۲۰۱۲ کال د اکټوبر د میاشتې تر پاې نیټې پورې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دې
 

شمیره. ولایت ولسوالۍ ګټونکی شرکت د سایټ د فعالیت د پیل نیټه د پروژې نمبر
1 بغلان جلگه ۲ افغان بیسیم 10-Oct-2012 5th RTD Project
2 کندز  امام صاحب- خان آباد افغان بیسیم  07-Oct-2012 5th RTD Project
3 کندز امام صاحب- گورگری افغان بیسیم 08-Oct-2012 5th RTD Project
4 بلخ زاری ام تی ان 03-July-2012 5th RTD Project
5 خوست تنۍ ام تی ان 30-Aug-2012 5th RTD Project
6 بادغیس آب کمری اتصالات  03-Jan-2012 5th RTD Project
7 جوزجان خان آقا اتصالات 28-May-2012 5th RTD Project
8 جوزجان فیض آباد اتصالات  28-May-2012 5th RTD Project
9 کاپیسا دره ازبین اتصالات 01-July-2012 5th RTD Project
10 پنجشیر دره- شتل دره اتصالات 20-Sep-2012 5th RTD Project
11 دیکندی شهر ستان ام ټی ان On air on 11-Nov-2012 5th RTD Project
12 دایکندی میرامون ام ټی ان on air on 8-Nov-2012 5th RTD Project
13 خوست شمل ام ټی ان On air on 20/11/2012 5th RTD Project
14 فیضی اباد   ام ټی ان On air on 2/Dec/2012 5th RTD Project
15 لغمان دولت شاه ام ټی ان on air on 12-Jan-2013 5th RTD Project
16 بادغیس   روشن On air on 29-Sep-12 5th RTD Project
17 بامیان   روشن On air on  1-Oct-12 5th RTD Project
18 پروان   روشن On air on  7-Oct-12 5th RTD Project


نورې اړونده موضوع ګانې: