د فریکونسی د جواز نوی، تعدیل، ختم او ستونزه

د ۱۳۹۷ کال اولی ربع  د اترا د اداری د فریکونسی منجمنت دیپارتمنت مختلف بخشونو راپور او اجراات

د اولی ربع کاری پلان د اولی ربع عملی شوی اجراات
د فریکونسی جوازونو نوی کول په ډیټابس کی (۵۷۶) د فریکونسی جوازونه نوی شوی دی
د فریکونسی د جوازونو تغیرکول د فریکونسی (۱۵) جواز نامی تغیر شوی دی
د فریکونسی جوازونو فسخ کول د ډیټابس څخه د فریکونسی (۴) جواز نامی فسخ او اړ ونده مرجع ته خبر ورکړل شوی ده
د فریکونسی د نویو جوازو نو صادرول په بیلوبیلو برخو کی د فریکونسی (۷۶۳) نوی جوازونه صادر شوی دی