د افغانستان د راډیویی فریکانس د طیف د تخصیصاتو جدول