د 3G د فریکونسۍ بانډ

په افغانستان کې د مبایل ټلیفونی خدمتونو ددریم نسل (3G) بانډ فریکونسی

د فریکونسی حدود
Up Link Down Link
1920 MHz 1980 MHz 2110 MHz 2170 MHz


نورې اړونده موضوع ګانې: