ټلویزیونی فریکونسۍ

د افغانستان د ټلویزیونونو خپرندویه فریکونسیو ټولې ځانګړنې د سیمې لپاره د ITU)) د نړیوالې ټولنې د ټاکلو پر بنسټ ولاړې دي.

د فریکونسی بانډ (MHz) چینلونه فرعی بانډ
47  -  68 2,3,4 (47-54) (54-61) (61-68)
174  -  223 5,6,7,8,9,10,11,12 (174 - 230)
470  -  703.25

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48,49,50

470 - 703.25
  channel (2 - 4)allocated to others services  
  channel (51 - 69) allocated to mobile Telephony (IMT 2000)  


نورې اړونده موضوع ګانې: