د اف ام راډیو فریکونسۍ بانډ

د افغانستان د اف ام راډیوګانو خپرندویه فریکونسیو ټولې ځانګړنې د سیمې لپاره د (ITU) د نړیوالې ټولنې د ټاکلو پر بنسټ ولاړې دي.

د فریکونسی بانډ (MHz) د خپریدو ډول سوداګریز نوم
87.5 MHz  -  108 MHz Commercial (FM) sound broadcasting FM band

 

نورې اړونده موضوع ګانې: