د ای ام راډیو فریکونسۍ بانډ

د افغانستان د ای ام راډیوګانو خپرندویه فریکونسیو ټولی ځاګړنې د سیمی لپاره د (ITU) د نړیوالی ټولنی پر بنسټ ولاړې دي

د فریکونسی بانډ (کیلو هرتز) د خپریدو ډول سوداګریز نوم
526.5   -  1606.5 (double side band) AM sound broadcasting MW (medium wave) band
5900    -   6200 (double side band) AM sound broadcasting SW (short wave) band
7100    -   7350 (double side band) AM sound broadcasting SW (short wave) band
15100  -  15600 (double side band) AM sound broadcasting AM band
17550  -  17900 (double side band) AM sound broadcasting AM band
21450  -  21850 (double side band) AM sound broadcasting AM band
25670  -  26100 (double side band) AM sound broadcasting AM bandنورې اړونده موضوع ګانې: