د جی اس ام د فریکونسۍ بانډ

په افغانستان کې د GSM بانډ فریکونسی

د جی اس ام ډولونه د فریکونسی حدود
Up Link Don Link
P GSM (900) 890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz
E GSM (900) 880 MHz 915 MHz 925 MHz 960 MHz
DCS (1800) 1710 MHz 1785 MHz 1805 MHz 1880 MHz


نورې اړونده موضوع ګانې: