د سی ډی ام دی د فریکونسۍ بانډ

په افغانستان کې د CDMA بانډ فریکونسی

د فریکونسی حدود
Up Link Down Link
826.11 MHz 843.35 MHz 871.11 MHz 888.35 MHz

 

نورې اړونده موضوع ګانې: