پنځم فصل

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان
فصل پنجم: احکام متفرقه

ماده بیست و سوم:
(1) ثبت دستگاه فرستنده رادیویی، تلویزیونی، ستلایت وبرودکاستنگ غیرانتفاعی دولتی درمرکزوولایات مجانی میباشد.
(2) صدور جواز یا لایسنس برای متقاضیان استفاده از فریکونسی های برودکاستنگ نشرات رادیویی، تلویزیونی، ستلایت شخصی وبین المللی بعدازمعرفی اداره برودکاستنک وزارت اطلاعات وفرهنگ ازطریق ریاست نظارت دولتی مخابره رادیویی وزارت مخابرات مطلبق پلان شبکه برودکاستنک واستندرد بین المللی صورت میگیرد.

ماده بیست و چهارم:
عدم رعایت مقرره طرز استفاده ازفریکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بیسیم درقلمرو کشور موجب مصادره دستگاه مخابرات بیسیم یا توقف فعالیت آن الی مدت یک سال گردیده ، مرتکبین به حبس کوتاه مدت الی سه ماه ویا جریمه نقدی که ازپنج هزارافغانی کمتر وازیکصدهزارافغانی اضافه تر نباشد محکوم میگردد.

ماده بیست و پنجم:
طرزالعمل نصب واستفاده ازدستگاه های مخابرات بیسیم درنمایندگی های سیاسی وقونسلگری های مقیم کشور بارعایت اسناد تقنینی نافذه به اساس موافقتنامه های جداگانه تنظیم میگردد.

ماده بیست و ششم:
وزارت ها و ادارت دولتی وغیردولتی ، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی ، سفارت ها ، شرکت ها واشخاص انفرادی که دارای دستگاه مخابرات بیسیم میباشند، مکلف اند بعداز انفاذ این مقرره الی مدت سه ماه جواز فعالیت را حاصل نمایند.
ماده بیست و هفتم:
(1) دارنده جوازفریکونسی رادیویی مکلف است، مصارف اعمال هرگونه تغیردرشرایط جواز فعالیت خویش را مطابق جدول شماره(6) منضمه این مقرره قبل ازاخذ جواز جدید بپردازد.
(2) دارنده وسایل رادیویی مکلف است درمقابل ثبت وسایل مخابرات بیسیم اجرت حق الثبت را مطابق جدول شماره(7) منضمه این مقرره بپردازد.
(3) عواید ناشی از حق الاجرت استفاده ازفریکونسی های رادیویی به پول افغانی معادل دالر مندرج جداول منضمه این مقرره اخذ وبه حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.

ماده بیست و هشتم:
(1) وزارت مخابرات میتواند عندالاقتضا همه ساله شکل ومحتوای جداول منضمه این مقرره را بعدازمطالعات دقیق وبررسی همه جانبه تجدید نظر نماید . این تجدید نظر بعدازتصویب شورای وزیران نافذ شمرده میشود.
(2) میکانیزم تطبیق مواد تخنیکی این مقرره درمطابقت به نورم های تخنیکی استندرد جهانی وسفارشات اتحادیه بین المللی تیلی کمونیکشن (ITU) تنظیم میگردد.

ماده بیست و نهم:
هرگاه وزارت ها وادارت دولتی وغیردولتی، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی، سفارت ها، شرکت ها واشخاص انفرادی دستگاه های مخابرات بیسیم را بدون اخذ اجازه تورید وتهیه نموده ویا تورید و تهیه آن مجازنباشد بالاثر تقاضای اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم وحکم محکمه مصادره میگردد.
ماده سی ام:
احکام این مقرره در مورد فریکونسی های رادیویی ودستگاه مخابرات بیسیم وزارت های دفاع ملی، امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی قابل تطبیق نمی باشد.
ماده سی ویکم:
اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم دارای مهریکه درآن نشان دولتی جمهوری اسلامی افغانستان و نام اداره حک گردیده است، میباشد.
ماده سی و دوم:
بمنظورتطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح جداگانه وضع شده میتواند.

ماده سی و سوم:
این مقرره ازتاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشر گردد و باانفاذ آن مقرره تهیه وپروژه سازی واعمار(نصب) واستفاده از دستگاه های مخابرات بیسیم درقلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان وتورید آن ازخارج با ضمایم شماره(1) و (2) منتشره جریده رسمی شماره (515) مورخ 10 سنبله 1361 وتعدیلات آن ملغی شمرده میشود.