څلورم فصل

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان
فصل چهارم : طرز تاسیس استیشن رادیویی آماتور

ماده هژدهم:
استیشن رادیویی آماتور بعدازاخذ جوازازاداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تاسیس ومورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات تخنیکی رادیوی آماتور توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی وزارت مخابرات تعین میگردد.

ماده نزدهم:
متقاضی جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور واجد شرایط ذیل میباشد:
1- داشتن تذکره تابعیت.
2- داشتن اهلیت حقوقی کامل.
3- عدم محکومیت به جرم جنایت یا جنحه.
4- سپری نموده امتحان موفقانه اختصاصی.
ماده بیستم:
اتباع خارجی میتوانند جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور را حاصل نمایند. مشروط براینکه شخصیت آن ازطرف وزارت امورخارجه تائید ومعرفی گردیده باشد.
ماده بیست ویکم:
دارندگان جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور نمی توانند فعالیت های ذیل را انجام دهند:
1- تامین ارتباط با کشورهائیکه جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور را حاصل نه نموده اند.
2- استفاده ازپیام هائیکه روشن، صریح و قابل فهم نباشد.
3- اخذ یا ارسال پیام های بین المللی به نمایندگی از اشخاص ومراجع دیگر.

ماده بیست و دوم:
استفاده کننده استیشن رادیویی آماتور مکلف اند، درمدت کمتراز (پنج) دقیقه علامت مشخصه خودرا بصورت دوامدار درجریان پیام های مخابروی منتشر نمایند.