دریم فصل

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان
فصل سوم : طرزاستفاده از فریکونسی رادیویی


ماده دوازدهم:
استفاده کنندگان باند فریکونسی رادیویی مخابرات بیسیم مکلف اند طبق احکام این مقرره اجرت معینه را بپردازند.

ماده سیزدهم:
متقاضیان استفاده ازباندفریکونسی رادیویی توسط استیشن های فرستنده یا آخذه مکلف اند، حق الامتیاز استفاده را مطابق جداول شماره ( 1-2-3-4-5-6 و7) منضمه این مقرره الی دوهفته بعدازدریافت تعرفه تحویلی بپردازند.

ماده چهاردهم:
1- استفاده کننده ازباندفریکونسی رادیویی توسط استیشن های فرستنده یا آخذه مکلف است حق الاجرت مربوطه را ماهانه بپردازد. مواد مندرج جدول شماره (پنجم) منضمه این مقرره ازین حکم مستثنی است.
2- درصورتیکه استفاده کننده مندرج فقره(1) این ماده حق الاجرت معینه فریکونسی را بعدازپرداخت آخرین تحویلی الی مدت یک ماه نپردازد، مکلف است علاوه برپرداخت حق الاجرت معینه یکماهه حق الاجرت اضافی را نیز طور جریمه باتاٌخیرهرماه بپردازد.

ماده پانزدهم:
اندازه اجرت استفاده ازباند فریکونسی رادیویی طورماهوار به واحد افغانی باساس حاصل ضرب کمیت های ذیل تعین میگردد:
1- ناحیه تحت پوشش:
(درداخل قلمروملی باساس کیلومترمربع یا کیلومترمربع ناحیه است که بموجب واگذاری باند فریکونسی رادیویی به یک استفاده کننده واگذار شده. امکان کاربرد همزمان آن توسط استفاده کننده دیگر درهمان باند فریکونسی رادیویی وجودنداشته باشد. ناحیه تحت پوشش بااستفاده ازمشخصات فرستنده یا آخذه توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تعین میگردد.)
2- وسعت باندفریکونسی رادیویی اشغال شده:
(اندازه وسعت باندفریکونسی رادیویی به حسب میگاهرتز که درناحیه تحت پوشش امکان واگذاری همزمان آن به متقاضی دیگر وجودنداشته باشد. وسعت باندفریکونسی رادیویی اشغال شده بااستفاده ازمشخصات فرستنده وآخذه توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تعین میگردد.)
3- نوع سرویس رادیویی:
(ضریب سرویس رادیویی مندرج جدول شماره(1) منضمه این مقرره میباشد که دران ازامواج رادیویی برای برقراری ارتباط رادیویی یا انجام کار استفاده میشود.)
4- ناحیه تحت سرویس:
(ضریب نوع ناحیه جغرافیایی کشورمندرج جدول شماره(2) منضمه این مقرره بوده که تحت پوشش رادیویی قرارگرفته باشد.)
5- فاصله زمانی استفاده ازباند فریکونسی رادیویی:
(ضریب نشان دهنده اهمیت فاصله زمانی استفاده ازباندفریکونسی رادیویی درطول شبانه روز مندرج جدول شماره(3) این مقرره میباشد.)
6- نوع استفاده کننده:
(ضریب نشان دهنده نوع بخش اقتصادی استفاده کننده مندرج جدول شماره(4) منضمه این مقرره میباشد.)

ماده شانزدهم:
درحالاتیکه حق الاجرت مندرج ماده(14) این مقرره تحصیل شده نتواند اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی صلاحیت دارد. مطابق جدول شماره (پنجم) منضمه این مقرره مبلغ معینی را بطورسالانه اخذ نماید.

ماده هفدهم:
دارندگان جوازباندفریکونسی رادیویی مکلف اند، بعدازپرداخت مصارف اضافی مطابق جدول شماره(ششم) منضمه این مقرره جوازجدید را اخذ نمایند.