دویم فصل

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان
فصل دوم : وظایف وصلاحیت ها

ماده ششم:
اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم وزارت مخابرات دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:
(1) تامین نظارت دولتی مطابق احکام این مقرره درامراستفاده ازدستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند درقلمروکشور درمطابقت با مشخصات امواج دستگاه های مذکور وقواعدونورم های پذیرفته شده.
(2) طرح وتعمیم نورم های فریکونسی بلند شعاع پخش به نحویکه مطابقت مقناطیسی دستگاه های مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلندراتامین کرده بتواند ونظارت ازاجرای دقیق آن.
(3) توزیع جواز جهت تهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) دستگاه های مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلند وتوریدآن بمقصد استفاده درقلمروکشور.
(4) بررسی شکایات مبنی براخلال درامواج رادیویی که توسط دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند صورت میگیرد . به اشتراک وزارت ها، ادارات، موسسات وشرکت های ذیربط واتخاذتصمیم جهت رفع آن.
(5) ترتیب فهرست فریکونسی ها ویالست معلومات به فریکونسی های رادیویی.
(6) صدوردستایر به وزارت ها، ادارات، موسسات وشرکت های ذیربط، بمنظور رعایت احکام این مقرره ورفع تخلفات ناشی ازآن.
(7) توحید وتحلیل نتایج مشاهدات نظارتی (کنترولی) فعالیت دستگاه های رادیویی.
(8) ترتیب فهرست فریکونسی ها به شمول فریکونسی های رادیویی و تلویزیونی وسایرموادمربوط به طرزاستفاده فریکونسی ها درقلمرو کشور وارائه پیشنهاد به اتحادیه بین المللی تیلی کمونیکشن International Telecommunication Union ITU غرض برسمیت شناختن آن درسطح بین المللی.
(9) تفتیش ازموجودیت وعدم موجودیت جواز فعالیت دستگاه های مخابرات بیسیم و دستگاه های دارای فریکونسی بلند وحق استفاده ازآن.
(10) منع استفاده موقت از دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند یا فریکونسی های مشخص.
(11) صدوراوامربه شعبات تحت اثر غرض تطبیق بهتراحکام این مقرره.
(12) برقراری تماسها بامزارتها، ادارات، تصدی ها، موسسات وشرکت های ذیربط غرض تطبیق بهتر احکام این مقرره.
(13) ترتیب راپوردرمورد تخلفات مندرج احکام این مقرره وارائه آن جهت اتخاذتصامیم درموردمتخلفین به مقامات ذیصلاح.
(14) طرح لایحه وظایف مربوط به دستگاه های مخابرات بیسیم، محاسبه فریکونسی و چگونگی طرزکار دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند.

ماده هفتم:
وزارت ها، ادارات، موسسات، شرکت ها وسایراشخاصیکه ازدستگاه های رادیویی مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلند استفاده مینمایند، مکلف اند تسهیلات لازم را حین تفتیش کارمند ریاست نظارت دولتی مخابره رادیویی فراهم نمایند.

ماده هشتم :
اداره نظارت دولتی مخابره راديويي درساحه تهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) واستفاده دستگاه های مخابرات بیسیم وتوریدآن دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:
1- صدورجوازبمنظورتهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) هرنوع دستگاه های ثابت مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند.
2- ابرازموافقه درمورد انتخاب قطعه زمین بمنظوراعمار(نصب) دستگاه های مخابرات بیسیم، بارعایت مطابقت الکترومقناطیسی دستگاه های جدیدالتاسیس، سابقه یاتحت پروژه ومناسبت ساحه مذکور جهت اعمار(نصب) دستگاه های فرستنده وآخذه.
3- صدوراجازه مدرنیزه ساختن وتولیدسریال هرنوع دستگاه های مخابره بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند یا توریدآن بمنظورامورتحقیقات علمی وآزمایشی ازطریق استفاده فریکونسی های رادیویی.
4- صدوراجازه دایمی یا موقتی غرض تهیه دستگاه های مخابرات بیسیم توسط وزارتها، ادارات، موسسات، شرکت ها، اتباع داخلی یا خارجی واشخاص بدون تابعیت.
5- صدوراجازه بمنظور بدسترس قراردادن دستگاه های مخابرات بیسیم، مربوط اشخاص حقیقی وحکمی مندرج جزٌ (4) این ماده توسط سایروزارتها، ادارت، موسسات، شرکتها، اتباع داخلی یا خارجی واشخاص بدون تابعیت.
6- صدوراجازه تورید هرنوع دستگاه های مخابرات بییسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند ازخارج بشمول کامپلیت، سامان آلات و وسایل ترانسپورتی مربوط بمنظور بکارانداختن آن درقلمرو کشور.

ماده نهم :
1- نمایندگی های سیاسی، هیئات های شرکتها، بانک ها، موسسات خارجی واتباع خارجی واشخاص بدون تابعیت میتوانند دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند راطبق احکام قانون باساس درخواست وزارتها وادارتیکه بمنظورافتتاح نمایندگی ها، تدویرنندارتونها، نمایشات وانجام مسابقات رسمی درساحات سپورت وسایرگردهمائی ها اجازه داده اند، بعدازموافقه اداره نظارت دولتی دستگاه های مخابرات بیسیم بدون پرداخت مالیات تورید نمایند.
2- مراجع مندرج فقره(1) این ماده میتوانند طبق تعهدنامه قبلی دستگاه های مربوط خویش را درختم کارواپس به مراجع خود منتقل نمایند.

ماده دهم:
دستگاه های مخابراتی بیسیم درنمایندگی های سیاسی وقونسلگری های دول خارجی مقیم افغانستان به اساس اجازه نامه مشخص اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم بکارانداخته میشود. این اجازه نامه ازطریق وزارت امورخارجه به متقاضی صادرمیگردد.

ماده یازدهم:
وزارت امورداخله وسایرادارات امنیتی کشور مکلف اند درتطبیق احکام این مقرره بااداره نظارت دولتی مخابره رادیویی همکاری لازم نمایند.