لومړی فصل

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان
فصل اول : احکام عمومی


ماده اول :
اين مقرره بمنظور تنظیم امور مربوط به طرزاستفاده ازفريکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بیسیم، پروژه سازی(نصب) وتورید آن ازخارج واخذ اجرت معین ازاستفاده کنندگان درکشوروضع گردیده است.
ماده دوم :
اصطلاحات آتی دراين مقرره مفاهيم ذيل را افاده مینماید :
1-  طيف : مجموعة يا دستة باند های فريکانسی Frequency ميباشد .
2-  فريکونسی راديويي: تعداد دوران متناوب يک مــــــــــوج الکترو مقناطيسی ميباشد.
3-  باند فريکونسی: حدود فريکونسی است که درآن انتشارات يک استيشن، مجاز ميباشد .
4-  اجرت: وجوهیست که درمقابل استفاده از باند فريکونسی راديويي از درخواست دهندة وسايل بيسيم اخذ ميگردد .
5-  حق الثبت : اجرتی است که ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي، بمنظور ثبت وراجستر وسايل راديويي از متقاضی وسايل بيسيم صرف برای يک بار اخذ ميدارد .
6-  استيشن: يک يا چند مرسله يا اخذه يا يک ترکيب از چند مرسله وآخذه ميباشد که جهت انتقال يا ارسال داتا(ارقام معلوماتی)، صدا وتصويربکار گرفته ميشود .

ماده سوم :
وزارت ها وادارت دولتی وغیردولتی، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی، سفارت ها، شرکت ها واشخاص انفرادی مکلف اند حین استفاده از دستگاه های مخابرات بیسیم، جوازفریکونسی رادیویی را طبق احکام این مقرره بدست می آورند.

ماده چهارم :
اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم ازفعالیت دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های مولدفریکونسی بلند که درقلمرو دولت جمهوری اسلامی افغانستان استفاده میشود، طبق احکام این مقرره نظارت می نماید.

ماده پنجم:
اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم درفعالیت های خویش احکام این مقرره وسایر اسناد تقنینی کشوررا رعایت مینماید.