د انټرنیټی خدمتونو وړاندې کوونکو د جواز کړنلاره

د انټرنیټی خدمتونو وړاندې کوونکو د جواز کړنلاره په دری ژبه کی موجود دی