د انټرنیټی خدمتونو د وړاندې کولو جواز لرونکي

  •  د انټرنیټي خدمتونو  وړاندې کوونکي شرکتونه
شماره د شرکت نوم د جواز ډول
۱ انستا تیلکام ملی
۲ ندا تیلکام ملی
۳ سرفراز بهادر محلی
۴ نارت ټلی کام ملی
۵ سریتکس ملی
۶ ای او گلوبل ملی- وایمکس
۷ رڼا تکنالوجی ملی
۸ ملتی نیت ملی
۹ لیوال ملی
۱۰ افغان بیسیم ملی
۱۱ اطلس تیلکام ملی
۱۲ آریانا نیتورک سرویس ملی- وایمکس
۱۳ پکتیک ملی
۱۴ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی
۱۵ ستریم لنک ملی
۱۶ افغان ای سی تی ملی
۱۷ ام تی ان ملی
۱۸ نیټ زون ملی
۱۹ اسیکس ملی
۲۰ یونیورسل تیلکام سرویس ملی
۲۱ ویزوکام ملی
۲۲ الفا ویفس محلی
۲۳ اتصالات ملی
۲۴ ملت نیتورکس ملی
۲۵ ستان تیلکام ملی
۲۶ اریا ست لمتد ملی
۲۷ ای سی جی ملی
۲۸ سنایپرهیل ملی
۲۹ وصل تلیکام ملی
۳۰ افغان سایبر ملی
۳۱ گلوبل انټورج ملی
۳۲ کونکت تیلکام ملی
۳۳ افغان یار تکنالوجی ملی
۳۴ عارف عظیم لمیتد ملی
۳۵ گیگانور ملی
۳۶ کاینات ټکنالوجی ملی
۳۷ آي ډي آي ایل ملی
۳۸ آرین ټکنالوجیز ملی
۳۹ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی
۴۰ آرین افغان نیټورک ملی
۴۱ آف نیټ محلی
۴۲ تیتاکس ملی
۴۳ کندهار جیلانی محلی
۴۴ گیگا نت محلی
۴۵ یونیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی
۴۶ سن تکنالوجی ملی
۴۷ امپاور آی تی سرویسز ملی
۴۸ صفاتیلیکم ملی
۴۹ فاسټ نیټ محلی
۵۰ سایبر نیټ محلی
۵۱ ایزی کونکت ملی
۵۲ وایس ګروپ ملی
۵۳ ګلوبل ټکنالوجی ملی
۵۴ فوشنج تلیکم محلی
۵۵ عنکبوت محلی
۵۶ ترای سټار محلی
۵۷ سکای نټ محلی