د CDMA اپراتورنه

شمیره د جواز لرونکي د صادریدو نیټه
۱ وصل تلې کام مخابراتي شرکت د ۲۰۱۴ کال د مۍ د میاشتې ۲۴ نیټه

نورې اړونده موضوع ګانې: