د 3G اپراتورنه

شمیره د جواز لرونکي د صادریدو نیټه
۱ افغان بیسیم مخاراتي شرکت د ۲۰۱۴ کال د مارچ د میاشتې ۹ نیټه
۲ روشن مخابراتي شرکت د ۲۰۱۲ کال د سپټمبر د میاشتې ۲۲ نیټه
۳ ام ټي ان مخابراتي شرکت د ۲۰۱۲ کال د جون د میاشتې ۲۰ نیټه
۴ اتصالات مخابراتي شرکت د ۲۰۱۲ کال د مارچ د میاشتې ۱۸نیټه
۵ افغان ټلی کام مخابراتي شرکت  


نورې اړونده موضوع ګانې: