دافغانی موسساتو له لوری د بهرنیووګړو د ګمارنی مقررات