ریاستونه

ریاستونه

۱- د اسنادو او اړیکو ریاست

۲- د حقوقي  او جواز ریاست

۳- د کنټرول او نظارت ریاست

۴- د طیف منجمنټ ریاست

۵- د ټولیز لاسرسي ریاست

۶- د ټکنالوجۍ د تحقیقاتو او احصایې ریاست

۷- د ولایتي چارو ریاست

۸- د اداري او تدارکاتو ریاست

۹- د مالي ریاست

۱۰- د کنټرول آمریت

۱۱- د داخلي تفتیش آمریت