د اټرا ادارې بورد

د بورد رئیس       :                    عمر منصور انصاری
د بورد مرستیال  او سرپرست  :          
د بورد غړي        :                   سید بلال هشمی
د بورد غړي                               
د بورد غړي