د اټرا ادارې بورد

د بورد رئیس       :       ډاکټر محمد نجیب عزیزي           
د بورد مرستیال    :       انجنیر نقیب الله سیلاب        
د بورد غړي        :        
د بورد غړي                محمد رضا جعفري                      
د بورد غړي              زرغونه جلالزۍ                      

نورې اړوند موضوع ګانې: