له موږ سره اړیکه

محمد قسيم نصرت
د آسنادو او معلوماتو منیجر
د افغانستان د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره
د ټلیفون شمیره : 3(0)202105361
د موبایل شمیره : 0789800440-0779800440
بریښنالیک : qaseem_nasrat@atra.gov.af
پته : محمد جان خان وات لسم پوړ د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی  وزارت


نورې اړونده موضوګانې: