له موږ سره اړیکه

  محمد هارون "عازم"

 د اسنادو او اړیکو رئیس
 د افغانستان د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره
 د ټلیفون شمیره :0202105361
 د محمد هارون 
داجمل همت موبایل شماره: 0202107125

 بریښنالیک : azim@atra.gov.af
 پته : محمد جان خان وات لسم پوړ د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی  وزارت

د اطلاعاتو مسول

نوم: علی حسین نظری

وظیفه: تیم لیدر مطبوعات

موبایل شماره: 0744228824

ایمیل: media@atra.gov.af

 

د پذیرش مسول

نوم: فیاض الدین رحمتی

وظیفه: تیم لیدر پذیرش

موبایل شماره:0788788904

ایمیل: f.rhmati@atra.gov.af