له موږ سره اړیکه

  فیاض الدین رحمتی

 تیم لیدر پذیرش
 د افغانستان د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره
 د ټلیفون شمیره :0202108463
 د محمد هارون  0781720207
داجمل همت موبایل شماره: 0202107125

 بریښنالیک : f.rhmati@atra.gov.af
 پته : محمد جان خان وات لسم پوړ د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی  وزارت

د اطلاعاتو مسول

نوم: علی حسین نظری

وظیفه: تیم لیدر مطبوعات

موبایل شماره: 0744228824

ایمیل: media@atra.gov.af