لیدلورۍ او د ماموریت شرح

 لید لوری

په ټول هیواد کې د یوه داسې بشپړه رقابتي مخابراتي مارکیټ  رامنځ ته کول  چې په مناسبو بیو  مخابراتي او معلوماتي  ټکنالوجي  خدمتونه چې  د پراخ لاسرسي جوګه وی، عامه خدمتونو او زیرمو ته لاسرسی  تامین ، ټولنیزه  او پوهنیزه پرمختیا  رامنځ  ته کړي  او افغانان د  لس ګونو کلونو بیلوالی  اوګوښه توب  نه وروسته له  نړۍ سره ونښلوي.
 

 ماموریت

د مخابراتي  خدمتونو د تنظیم  اداره  چې  دهیواد په کچه  په مخابراتي سکتور پورې د اړونده مخابراتي چارو  مسولیت لري چې په خپلواکه  توګه د پرانیستې ،رڼې  او موخه لرونکې   تګلارې  په لرلو په مناسبو بیو او لوړ کیفیت سره د مخابراتي خدمتونو د چټکې ودې  او د هیواد ټولو وګړو ته  د هغوی د رسولو په موخه د یوه روڼ او غیر تبعیضي قانوني  او مقرارتي  چوکاټ د رامنځ ته کیدو له لارې فعالیت وکړی، د نوښتګر خصوصي سکتور ګډون وهڅوي او د معلوماتي  ټولنې خدمتونه  په چټکۍ سره په هیواد  کې پلي  او د ګټې اخیستنې  وړ وګرځوي.