د اترا داخلی کړنلاره

د اټرا داخلی کړنلاره د اصلاح د پروسې لاندې دی.