معاون تخنیکی و سرپرست اداره اترا به سمتش معرفی شد

شنبه 17حوت 1398

محترم عمرمنصور انصاری که جدیداً از جانب مقام عالی ریاست جمهوری کشور به حیث معاون تخنیکی و سرپرست اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تقرر حاصل نموده است، توسط محترم داکتر همایون قیومی مشاورارشد مقام ریاست جمهوری در امور زیربناها و سرپرست وزارت مالیه کشور طی محفلی به سمتش معرفی شد.

آقای قیومی که در این محفل صحبت می‌نمود؛ در سخنانش تقرر آقای انصاری را به حیث معاون تخنیکی و سرپرست اداره اترا یک گام نیک خوانده و ضمن مبارکی برای آقای انصاری آرزوی توفیق و کامیابی در امور محوله نمود.

متعاقباً محترم عمر منصور انصاری معاون تخنیکی و سرپرست اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان نیز در سخنانش از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری سپاسگذاری نموده و تعهد خویش را در انجام امور محوله بیان داشت.

قابل ذکر است که قبل از این محترم انجنیرنقیب الله سیلاب به حیث معاون تخنیکی اداره اترا کار می نمود که نظر به ختم دوره کاری ایشان، آقای انصاری به صفت معاون تخنیکی وسرپرست اداره گماشته شده است.