هاشمی: اداره اترا قبل ازهمه روند ثبت دارایی های مقامات خود را تکمیل می نماید

محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) درجلسه ای که تحت رهبری اداره امور ریاست جمهوری به منظور ثبت دارایی های مقامات دولتی تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

آقای هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا در جلسه ای که به ریاست محترم محمدرفیع پوپلزی معاون ریاست حراست و تطبیق قانون اداره امور دایر گردیده بود، بیان داشت که اداره اترا روند ثبت دارایی های مقامات خویش را سرعت بخشیده است.

آقای هاشمی افزود، اداره اترا روند ثبت دارایی های مقامات خویش را ۸۰ فیصد تکمیل نموده و در آینده نزدیک و قبل از همه گزارش صد فیصد دارایی مقامات خود را به ریاست جمهوری تقدیم خواهد کرد.

جمهوری اسلامی افغانستان جهت مبارزه با فساد، روند ثبت دارایی های تمام مقامات دولتی را آغاز کرده است.

به همین منظور در نشست امروزی اداره امور نماینده های تعداد زیادی از وزارتخانه ها اشتراک نموده بودند و هدایت داده شد که تمام ادارات باید در طی ده روز گزارش دارایی های مقامات خود را ارسال نمایند.