احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع سه سال ۲۰۱۸
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۶,۷۹۸
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۲۷,۷۹۴
مشترکین جی اس ام ۳۳,۳۳۵,۷۰۱
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۱,۹۷۶,۳۵۵
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند تری جی ۶,۹۹۷,۲۰۸
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۷۷،۵۴۲،۸۱۸،۴۴۵،۵۲