احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع چهارم سال ۲۰۱۹
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۷,۱۷۹
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۳۴,۶۳۶
مشترکین جی اس ام ۳۴,۶۷۱,۲۰۶
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲,۵۸۰,۰۷۱
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند پور جی ۶۳۳،۰۵۰
مشترکین برودباند تری جی ۶,۶۷۶,۷۴۷
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۲۸ بیلون