احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع سوم سال ۲۰۱۹
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۷,۰۷۳
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۳۳,۳۳۷
مشترکین جی اس ام ۳۳,۰۶۹,۸۰۷
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲,۴۱۳,۸۴۳
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند پور جی ۵۱۸،۱۲۶
مشترکین برودباند تری جی ۷,۶۵۶,۱۰۰
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۸۳،۹۶۰،۵۰۹،۷۲۵