احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع سه سال ۲۰۱۸
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۶,۷۴۱
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۲۵,۵۸۳
مشترکین جی اس ام ۳۳,۴۴۰,۶۵۷
مشترکین فعال جی اس ام ۲۱,۸۱۳,۰۱۷
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند تری جی ۶,۵۳۸,۱۲۴
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۷۵،۲۵۸،۷۲۵،۶۰۸،۶۱