احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع اول سال ۲۰۱۹
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۶,۸۶۵
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۲۷,۷۹۴
مشترکین جی اس ام ۳۳,۶۹۱,۰۴۱
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲,۳۸۴,۸۳۷
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند تری جی ۷,۳۳۷,۴۸۹
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۸۰،۴۰۴،۹۰۷،۱۷۷