احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع اول سال ۲۰۲۰
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۷,۲۱۰
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۳۴,۶۳۶
مشترکین جی اس ام ۳۴,۶۵۹,۰۸۳
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲,۴۷۵,۵۰۰
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند پور جی ۸۲۴،۵۱۵
مشترکین برودباند تری جی ۶,۵۹۴,۲۰۳
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۸۳ بیلون