احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع سوم سال ۲۰۲۰
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۵
مشترکین جی اس ام ۳۴،۴۰۴،۵۷۲
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲،۰۰۶،۰۷۶
مشترکین برودباند تری جی ۵،۴۴۶،۷۷۷
مشترکین برودباند پور جی ۱،۲۲۰،۸۳۴
تلیفون های ثابت ۱۴۲،۸۸۶
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۸۳ بیلون
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰٪
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۰
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۲
د مخابراتی تاورونو د خدمتونو وړاندی کوونکی شرکتونه ۳۳
قیمت اضافه کړل شوی خدمتونه وړلندی کوونکی شرکتونه ۸۰
اپریتران تلویزیون ۹۵
دستگاه های تلویزیون ۲۴۱
اپریتران رادیو اف ام ۲۷۶
دستگاه های رادیو اف ام ۷۱۶
بیس ستیشن های مخابراتی  ۷،۴۱۹