احصایه مخابراتی

احصایه مخابراتی ربع دوم سال ۲۰۱۹
شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس ستیشن های مخابراتی  ۶,۹۱۷
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۹۰%
تلیفون های ثابت ۱۳۳,۳۳۷
مشترکین جی اس ام ۳۲,۵۰۵,۴۸۰
مشترکین فعال جی اس ام ۹۰ روز ۲۲,۵۸۰,۱۸۳
مشترکین سی دی ام ای ۱۶,۷۷۶
مشترکین برودباند پور جی ۳۵۴،۷۷۸
مشترکین برودباند تری جی ۷,۴۱۳,۵۲۶
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۶۲
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۴۱
اپریتران تلویزیون ۱۱۳
دستگاه های تلویزیون ۳۳۱
اپریتران رادیو اف ام ۳۱۰
دستگاه های رادیو اف ام ۸۱۳
سرمایه گذاری (به افغانی) ۱۸۰،۶۱۶،۰۴۰،۰۰۲.۷۳