احصایه مخابراتي

احصایه مخابراتي اخیر ماه دسمبر 2016
 

شرکت های خدمات تلیفون مبایل ۶
شرکت های خدمات تلیفون ثابت ۱
بیس سټیشن های مخابراتی ۷,۱۵۵
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) ۸۹ فیصد
تلیفون های ثابت ۱۱۴,۱۹۲
مشترکین جی اس ام ۳۲,۵۹۱,۶۷۲
مشترکین فعال جی اس ام ۲۱,۶۰۲,۹۸۲
مشترکین سی دی ام ای ۲۶۳,۶۹۶
مشترکین  برودباند تری جی ۴,۶۶۹,۳۷۹
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی ۵۵ بشمول دو اپریتر وایمکس
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ۳۶
اپریتران تلویزیون ۱۰۶
دستگاه های تلویزیون ۳۲۰
اپریتران رادیو اف ام ۳۰۰
دستگاه های رادیو اف ام ۷۸۵
سرمایه گذاری به دالر ۲,۱۷۶,۸۴۴,۰۲۶.۹۳

 

سایر موضوعات مربوطه: