احصایه مخابراتي

احصایه مخابراتي اخیر ماه سپتمبر 2016
 

شرکت های خدمات تلیفون مبایل 6
شرکت های خدمات تلیفون ثابت 1
بیس سټیشن های مخابراتی 6,861
نفوس تحت پوشش (تقریبآ) 89 فیصد
تلیفون های ثابت 113,253
مشترکین جی اس ام 27,477,921
مشترکین فعال جی اس ام 21,333,714
مشترکین سی دی ام ای 27,356
مشترکین  برودباند تری جی 2,932,119
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی 54
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی 48
اپریتران تلویزیون 105
دستگاه های تلویزیون 319
اپریتران رادیو اف ام 295
دستگاه های رادیو اف ام 774
سرمایه گذاری به دالر 2,361,342,932.84

 

سایر موضوعات مربوطه: