پلان نظارتی

پلان نظارتی برای تطبیق طرزالعمل ثبت و راجیستریشن سیمکارتها و جمع آوری سیمکارتهای بدون ثبت

شماره برنامه / فعالیت مسئول اجرا شاخص
  نظارت از پروسه ثبت و راجیستریشن سیمکارت ها بمنظور تطبیق طرزالعمل ثبت وراجیستریشن سیمکارت ها تیم نظارتی اداره اترا تمام شاخص های مربوطه طبق طرزالعمل ثبت و راجیستریشن سیمکارت ها باید نظارت گردد
  جمع آوری سیم کارت بدون ثبت و راجیستر از دست فروشان، دکاکین، شرکت ها و سایر فروشندگان سیمارت که جواز را از اداره اترا اخذ ننموده باشد تیم نظارتی اداره اترا و ارگان های حراست از قانون با در نظر داشت طرزالعمل ثبت و راجیستریشن سیمکارتها در هماهنگی با ارگان های حراست از قانون انجام گردد
  تهیه و امضا نمودن گزارش از طرف نمایندگان تمام ارگان های دخیل در پروسه نظارت و جمع آوری سیمکارت ها تیم نظارتی اداره اترا وارگان های حراست از قانون تمام ارگانهای دخیل در پروسه نظارت مکلف است تا قبل از به پایان رساندن پروسه روزانه گزارش را در محل امضا نمایند
  لیست نمودن سیمکارت های جمع أوری شده و ارسال أن به شرکت های مخابراتی مربوطه، و پشنهاد موضوع  به بورد محترم اداره اترا تیم نظارتی اترا اداره اترا لیست نمودن سیمکارتهای جمع أوری شده و پشنهاد موضوع به بورد، ارسال لیست های متذکره به ریاست حقوق و جواز و یا شرکت های مخابراتی