رئیس جمهور ج . ا . ا با مسئولین اداره اترا و رؤسای شرکت های مخابراتی دیدارنمودند. ۲۷/ ۲ /۱۳۹۷

رئیس جمهور  جمهوری اسلامی افغانستان با مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتي افغانستان (اترا) و سکتور مخابراتي در ارگ دیدارنمودند. در این دیدار پیرامون روابط مشترک بین اداره اترا و شرکت های مخابراتي، شفافیت خدمات مخابراتي، توسعه شبکه های فایبرنوری، سرمایه گذاری هرچه بیشتر درسکتور، مشکلات سکتور در رابطه به وضع مالیه و فریکونسی، زمین و دسترسی به قرضه های بانکی صحبت گردید.

رئیس جمهور کشور اظهارنمود که موضوعات حقوقی سکتور مخابراتی حل میگردد و ادارات ذیربط مکلف میباشد تا شرکت های مخابراتی را در رابطه به امنیت و تهیه برق همکاری همه جانبه نمایند.

سپس اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور حکم آنمقام را قرائت نمود که درآن پیرامون تشویق سرمایه گذاری هرچه بیشتر در سکتورمخابراتی، مدیریت و بهبود امور توسط ادارات دولتی به منظور دسترسی به زمین، ملکیت ها وتاسیسات دولتی غرض توسعه زیربناها وخدمات سکتورمخابراتی، تامین برق به شرکت های مخابراتي، اخذ قرضه از بانک های داخلی به منظور توسعه زیربناهای مهم سکتور، فراهم اوری شرایط بهتر برای کار وسرمایه گذاری و بررسی سطح مالیات سکتور به ادارات ذیربط هدایات لازم بعمل آمده است.

برای معلومات مزید پیرامون حکم رئیس جمهور ج.ا.ا  لینک زیر را کلیک نمائید.

https://president.gov.af/fa/2/5/17/18