وضعیت مالی

بودجه عادی وانکشافی ومیزان مصرف آن:

الف) بودجه عادی: بودجه عادی اداره اترا در سال 1398 مبلغ864,635  ,329 افغانی  پلان شده بود که از آنجمله مبلغ,417,702296 افغانی آن به مصرف رسیده. فیصدی مصرف آن به 89,86%   می‌رسد.

ب) بودجه انکشافی: بودجه انکشافی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در سال مالی 1398 مبلغ 6,084,847,456  افغانی پلان شده بود که از آنجمله مبلغ 1,274,655,339 افغانی به مصرف رسیده است. فیصدی مصر آن به 20,95% می‌رسد.

خاطرنشان میگردد بـه منظـور ایجـاد شـفافیت بیشتر و مرکزی نمودن پرداخت‌ها، توافقنامه فی مابین وزارت مالیه وادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی به امضا رسید. برمبنی توافقنامه تذکر یافته منبعـد وجـوه مـورد نیـاز ادارات دولتی که از فند TDF بـرای تمویـل پروژه  هـای انکشـافی سـکتور مخابـرات بـه حسـاب واردات دولـت انتقـال  و از طریـق بودجـه ملـی توسـط ادارات ذیربـط تحـت نام وجـوه غیـر اختیـاری TDF بـه مصـرف میرسـد. قابل یادآوری است که پروسه تدارکاتی پروژه های (ICT) از اوایل سال مالی 1398 از طریق وزارت ها وادارات مربوطه صورت گرفته است اداره اتر صرف نقش نظارتی داشته واینکه وزارت ها وادارات نتوانسته بودجه انکشافی سکتور مخابرات خویش را مصرف نمایند به موقع مراجع ذیصلاح ، وزارت ها وادارات مربوطه  درجریان قرارداده شده است مسئولیت پاسخ گوئی وعدم تطبیق پلان بودجه به عهده وزارت ها وادارات ذیربط میباشد.