شرطنامه ( تیندر )

 

  برای معلومات بیشتر با اشخاص ذیل به به تماس شوید:
نجیب الله شیرزی
  موبایل شماره:#  0700062489
  ایمیل ادرس: najeebullahsherzai@atra.gov.af
محمد اقبال رحمانی
موبایل شماره: 073055000
ایمیل ادرس: m.rahmani@atra.gov.af

 

جدید:  موضوع: اعلان تدارک استحقاقیه ماهوار از قبیل چای بوره و چاکلیت نیازمندی اداره اترا.

لطفاً مضمون ذیل را طبق مقررات در روزنامه های ،انیس وهیواد  نشر نمایند:

((اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تار در پروسه داوطلبی شماره ATRA-NCB-1400-07  (تدارک استحقاقیه ماهوار از قبیل چای بوره و چاکلیت نیازمندی اداره اترا) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات ریاست اداری وتدارکات ذریعه فلش ویا از ویب سایت های این اداره (www.atra.gov.af) ویا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری وتدارکات واقع منزل 13 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند وتضمین آفر بصورت ضمانت بانکی ویانقداً مبلغ  40,000 چهل هزار افغانی اخذ میگردد آفر های ناوقت رسیده و انتر نتی قابل پذیرش نمی باشد ))   شرطنامه

جدید:    موضوع : تدارک رنگ پرینتر ( کارتریج ) های مختلف النوع نیازمندی اداره اترا!  

" اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی شماره ATRA-NCB-1400-02(تدارکرنگ پرینتر ( کارتریج ) های مختلف النوع نیازمندی اداره اترا) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات ریاست اداری وتدارکات  ذریعه فلش ویا از ویب سایت های این اداره (www.atra.gov.af) اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 25 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 13 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی ویا نقداً مبلغ 90,000 نود هزار افغانی اخذ میگردد ،آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد."

پول حق النشراعلان را بطور دقیق محاسبه  و از نماینده این اداره نقداً دریافت ، کتنگ وآویز را رسماً در اختیار این اداره قرار داده ممنون سازید. شرطنامه

 

عدیل در پروژه تدارک شش عراده پیکپ تحت شماره داوطلبی NPA/ATRA/1400/G-61/NCB

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)
تمویل کننده اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)
نام پروژه و نمبر تشخیصیه

تدارک شش عراده پیکپ

شماره داوطلبی: NPA/ATRA/1400/G-61/NCB    

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

28/جدی/1399؛ ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

 نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،  اداره تدارکات ملی ، معاونیت عملیاتی و منابع ، سکر تریت آفر گشایی، ناحیه دوم ،شهرکابل

شماره تماس0202926290

ایمیل ادرس : Bfs-npa@npa.gov.af

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از سایت رسمی اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af ویا www.ageops.net   بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس :

nasruddin.nouri@npa.gov.af کاپی  به islam.ahmadi@npa.gov.af

 adel.rassouly@npa.gov.afzubair.majeed@npa.gov.af,

آنرا دریافت نمایند.

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر :

مقدار تضمین آفر: مبلغ(700,000 ) هفت صد هزار افغانی می باشد.

شرطنامه

 


موضوع : اعلان برندگی پروژه مقدار ۳۳۰۰۰ لیتر تیل دیزل  ATRA – NCB – 1399 -03  

 ((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان  درنظردارد پـــروژه تدارک مقدار ۳۳۰۰۰ لیتر تیل دیزل مارک L0.2-62  مورد ضرورت اداره اترا را به شـــرکت خدمات لوژستیکی متین ساحل  دارنده  جــــواز  نمبر ۶۸۸۵۶ آدرس شرکت قلعه زمان خان  ، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ ۱۱۵۵۰۰۰ یک میلیون و یک صدو پنجاه وپنچ هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

موضوع: اعلان برنده گی شرکت خدمات لوجستیکی رافع فیروزی .

((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان درنظردارد پروژه تهیه وتـــــــدارک قرطاسیه باب ، مایع باب ولوازم دفتری دارای شماره داوطلبی  (ATRA/NCB-1398-G-06 ) مورد ضرورت خویش را به شرکت خدمات لوجستیکی رافع فیروزی دارنده  جواز نمبر ۶۷۸۴۷ آدرس بهارستان ناحیه دوم مرکز کابل به قیمت مجمــوعی مبلغ ( ۵۸۰۸۲۵ )پنج صدو هشتاد هزار وهشت صدو بیست وپنج افغانی  اعطـــاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

این اطـــلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهــــــد شد.


جدید:    موضوع: اعلان برنده گی شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی آسیا گرین .

 ((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا درنظردارد پروژه لوازم آی تی مورد ضرورت اداره اترا (ATRA/NCB-1398-01) را به شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی آسیا گرین دارنده شماره جواز نمبر 47756 آدرس شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب مرکز ، کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ  7,299,900هفت میلیون دو صد نودنو هزار نوصد افغانی بعد از وضع قیمت تخفیف اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.


جدید:    موضوع: اعلان برنده گی شرکت خدمات آی سی تی سلوشن نارون .

((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا درنظردارد پروژه لوازم آی تی مورد ضرورت اداره اترا (ATRA/NCB-1398-01)را به شرکت خدمات آی سی تی سلوشن نارون  شماره جواز نمبر D-82066 آدرس بازار کارته چهار ناحیه ۳ مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ  6,735,720افغانی  شش میلیون هفت صد سی و پنج هزار هفت صد و بیست افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

جدید:    موضوع : تدارک 33000 هزار لیتر تیل دیزل نیازمندی اداره اترا!  

" اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی شماره ATRA-NCB-1398-03(تدارک 33000 هزار لیتر تیل دیزل نیازمندی اداره اترا) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات ریاست اداری وتدارکات  ذریعه فلش ویا از ویب سایت های این اداره (www.atra.gov.af) اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 13 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی ویا نقداً مبلغ 50,000 پنجاه  هزار افغانی اخذ میگردد ،آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد."

پول حق النشراعلان را بطور دقیق محاسبه  و از نماینده این اداره نقداً دریافت ، کتنگ وآویز را رسماً در اختیار این اداره قرار داده ممنون سازید. شرطنامه

 تدارک قرطاسیه باب ، مایع باب و لوازم دفتری اداره (اترا)   ATRA-NCB-1398-06 

اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (قرطاسیه باب ، مایع باب و لوازم دفتری اداره اترا )اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ذریعه فلش و از ویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) ویا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی  بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته ازنشر اعلان الی  21 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری وتدارکات واقع تعمیر18 منزله مقیم وزارت مخابرات منزل 13 ارایه نمایند. تضمین آفربصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد مبلغ 25,000 بیست وپنج هزار افغانی بوده وآفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

پول حق النشر اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنماینده این اداره نقدآ دریافت، کتنگ وآویز رارسمآ دراختیاراین اداره قرارداده ممنون سازند. شرطنامه

 موضوع : تدارک قرطاسیه باب ، مایع باب و لوازم دفتری اداره (اترا)   ATRA-NCB-1398-06

}اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (قرطاسیه باب ، مایع باب و لوازم دفتری اداره اترا )اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ذریعه فلش و از ویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) ویا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی  بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته ازنشر اعلان الی  21 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری وتدارکات واقع تعمیر18 منزله مقیم وزارت مخابرات منزل 13 ارایه نمایند. تضمین آفربصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد مبلغ 25,000 بیست وپنج هزار افغانی بوده وآفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد{.

پول حق النشر اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنماینده این اداره نقدآ دریافت، کتنگ وآویز رارسمآ دراختیاراین اداره قرارداده ممنون سازند.


موضوع :تدارک وسایل ای تی و دفتری اداره اترا 

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (تدارک وسایل ای تی و دفتری اداره اترا )اشتراک نموده و  شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ریاست اداری و تدارکات ذریعه فلش و یا ازویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی 25 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری  واقع منزل 13 تعمیر18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنا لوژی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفربصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد مبلغ  270000دوصد و هفتاد هزار افغانی اخذ میگردد، آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

پول حق الاشاعه اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنماینده این اداره نقدآ دریافت، کتنگ وآویز رارسمآ دراختیاراین اداره قرارداده ممنون سازند.. شرطنامه

موضوع :تدارک وسایل ای تی و دفتری اداره اترا ATRA-NCB-1399-01

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (تدارک وسایل ای تی و دفتری اداره اترا )اشتراک نموده و  شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ریاست اداری و تدارکات ذریعه فلش و یا ازویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی 25 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری  واقع منزل 11 تعمیر18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنا لوژی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفربصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد مبلغ 200,000 دوصد هزار افغانی اخذ میگردد، آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

پول حق الاشاعه اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنماینده این اداره نقدآ دریافت، کتنگ وآویز رارسمآ دراختیاراین اداره قرارداده ممنون سازند.شرطنامه

موضوع :تدارک دوقلم جنس جهت ایجاد ویډیو کنفرانسATRA-NCB-1398-09

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (دوقلم جنس جهت ایجاد ویډیو کنفرانس )اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ریاست اداری ونیز درحافظه یافلش دسک ویاازویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته ازنشر اعلان الی بیست ویک یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری وتدارکات واقع منزل 11 تعمیر18 منزله وزارت مخابرات وتکنا لوژی معلوماتی ارایه نمایند. تضمین آفربصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد مبلغ 55,000 پنجاه وپنج هزار افغانی بوده وآفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

پول حق الاشاعه اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنماینده این اداره نقدآ دریافت، کتنگ وآویز رارسمآ دراختیاراین اداره قرارداده ممنون سازند.شرطنامه

 موضوع : تدارک شش عراده هایلکس پطرولی گیر  ATRA – NCB – 1398 -15  

" اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ( شش عراده موتر هایلکس پطرولی گیر   ) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات ریاست اداری وتدارکات  ذریعه فلش ویا از ویب سایت این اداره (www.atra.gov.af )  بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 28 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی ویا نقدآ   مبلغ 700000 هفت صد هزار افغانی اخذ میگردد ،آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد." ضم شرطنامه

پول حق النشراعلان را بطور دقیق محاسبه واز نماینده این اداره نقدآ دریافت ، کتنگ وآویز را رسمآ در اختیار این اداره قرار داده ممنون سازند.شرطنامه ضم شرطنامه مینوت رویداد جلسه

موضوع: تدارک مقدار 33000 لیتر تیل دیزل ATRA – NCB – 1398 – 18

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا " از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ( مقدار 33000 لیتر تیل دیزل مارک Lo2-62 جهت سوخت مرکزگرمی) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه و تدارکات ریاست اداری د تدارکات ذریعه فلش و یا از ویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی و یا نقداً مبلغ 65000 شصت و پنچ هزار افغانی اخذ میگردد آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. شرطنامه

موضوع: نشر اعلان برندگی پروژه 20 پایه کمپیوتر لپ تاپ، 14 پایه پرنتر، 110 پایه  UPS و وسایل تکنالوژی بابت سال مالی 1398

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه 20 پایه کمپیوتر لپ تاپ، 14 پایه پرنتر، 110 پایه UPS و وسایل تکنالوژی این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/11/NCB/1398 را به قیمت مجموعی (2,699,400 ) دو ملیون و شش صد و نه هزار و چهار صد افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی موج آب های آمو دارنده نمبر جواز () عقد قرار داد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

  موضوع: پروژه ( تدارک دو قلم جنس جهت ایجاد ویدو کنفرانس )

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا " از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم جنس جهت ایجاد ویدو کنفرانس اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را درمقابل پرداخت مبلغ (X) افغانی ونیز در حافظه فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست اداری مقیم منزل 11 تعمیر 18 منزله ویا ازویب سایت اداره اترا(www.atra.gov.af) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 8-08-1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل یازدهم تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند. آفر های نوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. شرطنامه

  موضوع: نشر اعلان نیاز مندی 69000 لیتر پطرول مارک A-92:

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا " از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تدارک 96,000  لیتر پطرول مارک A-92 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را درمقابل پرداخت مبلغ (X) افغانی ونیز در حافظه فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست اداری مقیم منزل 11 تعمیر 18 منزله ویا ازویب سایت اداره اترا(www.atra.gov.af) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز پنجشنبه تاریخ 4-7-1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل یازدهم تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند. آفر های نوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 150000 بوده وجلسه آفر گشایی بروزپمجشنبه ساعت 10 قبل از ظهر در منزل دهم کنفرانس روم تدویرمی گردد.

پول حق الشاعه اعلان رابطوردقیق محاسبه وازنزد نماینده این اداره نقداً اخذنمایند. آویز های و کتنگ اعلان را رسماً قرارداده ممنون سارند. شرطنامه

 

   موضوع: تدارک 18 قلم مواد اشتهارات ATRA – NCB – 1398-012

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " اترا " از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (18 قلم مواد اشتهارات موردنیاز این اداره) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه و تدارکات ریاست اداری و تدارکات ذریعه فلش و یا از ویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز پنچ شنبه مورخ 28-6-1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تسلیم نمایند و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 70000 هفتاد هزار افغانی اخذ میگردد ، آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

پول حق النشر اعلان ذا بطور دقیق محاسبه واز نماینده این اداره نقداً دریافت، کتنگ وآویز را رسماً در اختیار این اداره قرار داده ممنون سازید. شرطنامه. شرطنامه

   موضوع: اعلان برندگی پروژه 82 قلم قرطاسیه باب ولوازم دفتری

((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی درنظردارد پروژه تهیه وخریداری 82 قلم قرطاسیه باب ولوازم دفتری نیازمندی  اداره اترا  را به شرکت احمدقاری زاده لمیتد دارنده  جواز نمبر23216 که  ادرس شرکت قوای 15 زرهدار ، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 946,915 نهصدوچهل وشش هزارونهصدوپانزده افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

  موضوع: اعلان برندگی پروژه خریداری 24 پایه کمپیوتر

((بدینوسیله به تآسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی درنظردارد پروژه خریداری 24پایه کمپیوتر نیازمندی  اداره اترا  را به شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احساندارنده  جواز نمبر D-57296که  ادرس شرکت خانه نمبر1، سرک 3، قصاب کوچه ، مارکیت مرحوم حاجی ملک نورمحمد عطامحمد مرکز کابل ، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 1,504,440 یک میلیونوپنجصدو چهارهزارو چهارصدو چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. ))

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 موضوع: اعلان برندگی پروژه ایجاد کالسنتر و تهیه مخابره های واکی تاکی نیاز مندی اداره لوی څارنوالی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی در نظر دارد پروژه ایجاد کال سنتر وتهیه مخابره های واکی تاکی نیازمندی اداره محترم لوی څارنوالی را به شرکت خدمات تکنالوجی معلوماتی وحدت دارنده جواز نمبر 46779 که ادرس شرکت قوای 15 زرهدار، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 14565624 چهار ده میلیون پنجصدو شصت و پنج هزار شش صدوبیست  چهار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در  زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا " واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهدشد.

  تدارک18 قلم مواد اشتهارات ATRA-NCB-1398-012  اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ( 18 قلم مواد اشتهارات مورد نیاز اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ریاست اداری و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت این اداره www.atra.gov.af بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بطورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ 2 سرطان سال 1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفربصورت ضمانت بانکی و یا هم پول نقد مبلغ 70000 هفتادهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه 2 سرطان ساعت 10 قبل از ظهر درمنزل 10 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد. شرطنامه

  تدارک87 قلم قرطاسیه باب ولوازم دفتری  ATRA-NCB-1398-010

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعو ت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  (87 قلم قرطاسیه باب ولوازم دفتری موردنیازاداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان )اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازآمریت تدارکات ریاست اداری ونیز درحافظه یافلش دسک ویاازویب سایت این اداره (www.atra.gov.af) بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی  ساعت 10 قبل ازظهرروزچهارشنبه تاریخ 29 جوزا سال 1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر18 منزله وزارت مخابرات وتکنا لوژی معلوماتی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.شرطنامه

تضمین آفربصورت ضمنت بانکی ویاهم پول نقد مبلغ 30،000 سی هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه 29جوزا ساعت 10 قبل ازظهردرمنزل 10 تعمیر18 منزله تدویرمیگردد

(موضوع  نشر اعلان داوطلبی) تدارک کمپیوتر ها  ATRA-NCB-1398-011 اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ( کمپیوتر های موردنیاز اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ریاست اداری و نیز در حافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایت این اداره ( www.atra.gov.af ) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روزسه شنبه تاریخ 21 جوزا سال 1398 به آمریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی و یاهم پول نقد مبلغ 55000 پنجاه و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه 21 جوزا ساعت 10 قبل از ظهر در منزل 10 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد. شرطنامه

موضوع: اطلا عیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه 14 قلم اجناس و وسایل ای تی نیاز مندی معاونیت دوم ریاست جمهوری:

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم و قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا ) در نظر دارد، قرارداد پروژه 14 قلم اجناس ووسایل ای تی نیاز مندی معاونیت دوم ریاست جمهوری طی شماره ATRA-NCB-1398-06  را به شرکت تجارتی و لوژشستیکی طلحه زبیر لمیتد دارنده جواز نمبر  0101-20275 که ادرس تجارتی خویش راشهر نو چهار راهی حاجی یعقوب ، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ ( 8،500،000 ) هشت میلیون و پنجصد هزار افغانی اعطا نماید:

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست اداری و تدارکات اترا واقع تعمیر هجده منزله وزارت مخابرات در منزل نهم و یازدهم وفق حکم ماده پنچاهم قانون تدارکات ارئیه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبود والی تکمیل معیاد فوق الذکز و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطلاعیه: به اطلاع داوطلبان علاقمند اشتراک در مجلس آفر گشایی پروژه ایجاد کال سنتر و تهیه مخابره های واکی تاکی رسانیده می شود اینکه:

به اساس تقاضای شرکت های محترم و منظوری آمر عطا مجلس باز گشایی آفر های که قراربود بتاریخ 10-01-1398 برگزار گردد مجلس متذکره روز پنجشنبه بتاریخ 15-01-1398 ساعت 10 قبل از ظهر برگزارمی گردد.

 پروژه دیکور دفتر مالیء سمع شکایاتء اطاق کنفرانس و دفتر آی تی شرطنامه

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان مصمم است تا پروژه ایجاد کالسنتر و تهیه مخابره های واکی تاکی مورد نیاز راطی داوطلبی شماره  ATRA-NCB-1398-08  به اعلان بسپارد.

مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش و رسانیدن اجناس مذکور را داشته باشند در خواست و آفر خویش را الی تاریخ 10 حمل 1398 ساعت 10 قبل از ظهر به ریاست اداری و تدارکات اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا مقیم منزل یازدهم تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی سپرده، شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات ویا از ویب سایت اداره اترا اخذ نماید شرکت ها خودویا نماینده قانونی شان میتواند در مجلس آفرگشائی اشتراک نماید، تضمین آفر به مبلغ 400،000 چهارصد هزار افغانی میباشد بشکل بانک گرنتی یا پول نقد اخذ میگردد.شرطنامه

 بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا در نظر دارد پروژه خریداری مقدار 33000 لیتر تیل دیزل مارک  L 0-62   را به شرکت تجارتی وخدمات لوژستیکی مهروبرادرن شماره جواز نمبر 16560 ادرس شرکت کلوله پشته چهاراهی گل سرخ کابل به قیمت مجموعی مبلغ 1650000 یک میلیون شش صد و پنجا هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که  هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا " واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

 

تاریخ: صدور: - 13-11-1397

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تدارک 5 قلم اجناس تجهیزات و وسایل آی تی برای پنچ زون در ولایات، بلخ، ننگرهار، کندهار، هرات و پکتیا بشکل قرارداد ضرورت دارد.

مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش ورسانیدن اجناس مذکور را داشته باشند در خواست و آفر خود را درظرف "33" یوم بعد از نشر اعلان به ریاست اداری و تدارکات اداره اترا مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده و شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات و یا از ویب سایت اداره اترا اخذ نموده شخصآ ویا نماینده قانونی شان در مجلس آفرگشائی اشتراک نموده وتضمین آفر که مبلغ 180000 یک صدوهشتاد هزار افغانی میباشد بشکل بانک گرنتی ویا پول نقدا اخذ میشود.

تاریخ: صدور:  8-11-1397

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تدارک 14 قلم اجناس و وسایل آی تی نیازمندی معاونیت دوم ریاست جمهوری بشکل قرارداد ضرورت دارد.

مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش ورسانیدن اجناس مذکور را داشته باشند در خواست و آفر خود را درظرف "32" یوم بعد از نشر اعلان به ریاست اداری و تدارکات اداره اترا مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده و شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات و یا از ویب سایت اداره اترا اخذ نموده شخصآ ویا نماینده قانونی شان در مجلس آفرگشائی اشتراک نموده وتضمین آفر که مبلغ 260000 دوصد وشصت هزار افغانی میباشد بشکل بانک گرنتی ویا پول نقدا اخذ میشود.

تاریخ: صدور:  8-11-1397

 بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا در نظر دادر پروژه دیکوریشن، دفتر مالی، سمع شکایات، اطاق کنفرانس ها و دفتر آی تی () را به شرکت عرفان معصوم شماره جواز نمبر 41432 آدرس شرکت کابل ارزان قیمت مجموعی مبلغ 2490000 افغانی دو میلیون و چهار صدنو دهزار افغانی اطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل ان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا " واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده پنجم قانون تدارکات ارایه نمایند.

تاریخ: صدور: 30-10-1397

تاریخ ختم: 06-11-1397

 تدارک چهار قلم جنس ATRA-NCB-1398-01 اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک چهار قلم جنس (وسایل مخابراتی و اطلاعاتی جهت تجهیز وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ریاست اداری و نیز در حافظه یافلش دسک و یا از ویب سایت این اداره () بدست اورده افرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ 22 دلو سال 1397 به امریت تدارکات ریاست اداری واقع منزل 11 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند. افر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی به مقدار ( 33000 ) لیتر تیل دیزل جهت سوخت مرکز گرمی برای سال 1397 اداره تنظیم خدمات مخابراتی بشکل قرارداد ضرورت دارد.

درخواست و آفر خودرا در ظرف ( 21 ) یوم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات اداره اترا واقع در منزل یازدهم تعمیر 18 منزله سپرده، شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات ویا از سایت اداره اترا اخذ نموده شخصا و یا نماینده قانونی شان درمجلس آفرگشایی اشتراک نمایند و مبلغ ( 50000 ) افغانی تضمین نقدا اخذمیشود

تاریخ: صدور: 02-10-1397

تاریخ ختم: 23-10-1397

 بدینو سیله به تاسی از فقره( 2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اداره تنظیم خدمات مخابراتی در نظر دارد پروژه خریداری ( 11 ) پایه کمپیوتر دسکتاب رابه شرکت لوژبستکی عرفان معصوم دارنده جواز نمبر(41432 ) آدرس شرکت ارزان قیمت ، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (935000 ) افغانی نه صدوسی پنج هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاس حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام بادلایل آن به اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا ) مقیم تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وفق احکام ماده ( 50 ) قانون تدارکات ارایه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 پروژه دیکور دفتر مالی، سمع شکایات، اطاق کنفرانس و دفتر آی تی. شرطنامه

تاریخ صدور: 04-09-1397
تاریخ ختم:   28-09-1397

 پروژه اجناس نیتورک وصل کیبل فایبر نوری و تهیه انترنت برای سه لیسه (رحمن بابا، خوشحال خان نمبر یک و خوشحال خان نمبر دو). شرطنامه
تاریخ صدور: 03-09-1397
تاریخ ختم:   27
-09-1397

 پروژه 22 قلم اجناس، وسایل آی تی و الکترونیکی مورد ضرورت اداره محترم اکادمی علوم افغانستان. شرطنامه
تاریخ صدور: 9-8-1397
تاریخ ختم:   30-8-1397

اداره تنظیم خدمات مخابراتی جهت ایجاد کال سنتر وتهیه 30 پایه مخابره واکی تاکی به لوی څارنوالی  ضرورت دارد. شرطنامه
تاریخ صدور: 04-09-1397
تاریخ ختم:   28-09-1397

مرجع دولتی ، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش ایجاد کال سنتر و رسانیدن مخابره های مذکور را داشته باشند درخواست و آفر خود را در ظرف 21 یوم بعداز نشر اعلان به ریاست اداره و تدارکات اداره اترا مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده و شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات و یا سایت اداره اترا اخذ نموده شخصآ و یا نماینده قانونی شان در مجلس افرگشائی اشتراک نموده و تضمین آفر مبلغ 400000 افغانی میباشد بشکل بانک گرنتی اخذ میشود.

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی به چهار قلم جنس وسایل مخابراتی و اطلاعاتی جهت تجهیز وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث  ضرورت دارد. شرطنامه
تاریخ صدور:9-8-1397
تاریخ ختم: 30-8-1397

مرجع دولتی ، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش و رسانیدن اجناس مذکور را داشته باشند درخواست و آفر خود را در ظرف 21 یوم بعداز نشر اعلان به ریاست اداره و تدارکات اداره اترا مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده و شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات و یا سایت اداره اترا اخذ نموده شخصآ و یا نماینده قانونی شان در مجلس افرگشائی اشتراک نموده و تضمین آفر مبلغ  280000 دوصد و هشتاد هزار افغانی میباشد بشکل بانک گرنتی اخذ میشود.

 شرطنامه تیل دیزل مرکز گرمی 33000 لیتر بیشتر>>

تاریخ صدور: 22-07-1397
تاریخ ختم: 13-08-1397

 شرطنامه پروژه های وزارت زنان اجناس سرور روم، نتورک داخلی و ICT LABs  بیشتر>>
تاریخ صدور: 22-07-1397
تاریخ ختم: 13-08-1397

شرطنامه تهیه و تدارک 24 قلم اجناس کتابخانه عامه افغانستان ...بیشتر>>

تاریخ صدور: 15/1/1397
تاریخ ختم : 4/2/1397

تهیه و تدارک وسایل ای تی  لیلیه مرکزی پوهنتون کابل. دانلود شرطنامه...>>
دانلود مشخصات تخنیکی وسایل...>>
  تاریخ صدور: 03-10-1396
  تاریخ نهائی:23-10-1396

  اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مقدار "69000" لیتر تیل پطرول مارک A-92 ستندرد شده جهت سوخت وسایط اداره اترا برای سال 1396 اداره تنظیم خدمات مخابراتی بشکل قرارداد ضرورت دارد. مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده روغنیات و آیل باب و اشخاص انفرادی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند درخواست و آفر خود را در ظرف "21" یوم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات اداره اترا واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در منزل نهم تعمیر "18" منزله سپرده، شرطنامه را از دفتر تهیه و تدارکات و یا از سایت www.atra.gov.af/Announcements/Teners.  اخذ نموده شخصآ و یا نماینده قانونی شان در مجلس آفرگشائی اشتراک نمایند و مبلغ 120000 افغانی تضمین نقدآ اخذ میشود. شرطنامه را از لینک ذیل دانلود نماید:

شرطنامه>>

تاریخ نشر اعلان : ۱۳۹۶/۹/۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدید: