تهیه و تدارکات

اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تعداد 25 قلم جنس جهت ایجاد (ICT LAB) ریاست امور زنان ولایت کابل و سرور روم وزارت امور زنان بشکل قرارداد ضرورت دارد.

مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند درخواست و آفر خود را در ظرف "21" یوم بعداز نشر اعلان به ریاست اداری و تدارکات اداره اترا مقیم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده و شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه و تدارکات ویا از سایت اداره اترا اخذ نموده شخصآ و یا نماینده قانونی شان در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند و مبلغ 150000 افغانی تضمین نقدآ اخذ میشود.

تاریخ صدور: 15-07-1397

تاریخ ختم: 05-08-1397

اداره تنظیم خدمات مخابراتی به مقدار 33000 لیتر تیل دیزل جهت سوخت مرکز گرمی برای سال 1397 اداره تنظیم خدمات مخابراتی بشکل قرارداد ضرورت دارد.

مراجع دولتی، شرکت های تجارتی وارد کننده روغنیات و آیل باب واشخاص افنرادی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند درخواست و آفر خود را درظرف 21 یوم بعداز نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات اداره اترا واقع در منزل نهم تعمیر 18 منزله سپرده، شرطنامه را از دفتر آمریت تهیه وتدارکات و یا از سایت اداره اترا اخذ نمده شخصآ و یا نماینده قانونی شان در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند و مبلغ 50000 افغانی تضمین نقدآ اخذ میشود.

تاریخ صدور: 15-07-1397

تاریخ ختم: 05-08-1397

ریاست اداری و تدارکات اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اتر) در نظر دارد تا ایجاد دوباب وسایل IT LAB  لیسه عبدالقادر کوچی در ولایت ننگرهار و لیسه وکیل محمد جان خان در ولایت غزنی را طریق نشریه های ملی انیس ، هیواد و جریده افغان اعلانات و ویب سایت اداره اترا www.atra.gov.af  و  ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی  www.npa.gov.af  از طریق روش داوطلبی باز ملی به نشر بسپارد.

شرکت های واجد شرایط میتواند از تاریخ نشر این اعلان الی 21 یوم روز تقویمی آفر پروژه فوق الذکر از ریاست اداری و تدارکات اداره اترا منزل نهم تعمیر هژده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بدست بیاورند.

شرطنامه را با کلیک نمودن روی این لینک بدست آورید...

تاریخ صدور: 26-2-1397

تاریخ ختم:  14-3-1397

 

شرطنامه تهیه و تدارک ۲۴ قلم اجناس کتابخانه عامه افغانستان ...بیشتر>>

تاریخ صدور: 15/1/1397
تاریخ ختم : 4/2/1397

تهیه و تدارک وسایل ای تی  لیلیه مرکزی پوهنتون کابل. دانلود شرطنامه...>>
دانلود مشخصات تخنیکی وسایل...>>  
تاریخ صدور: 03-10-1396
  تاریخ نهائی:23-10-1396

 

---------------------------------------

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) در نظر دارد تا ۲۴ قلم اجناس کتابخانه عامه افغانستان را در نشریه های آنیس، هېواد و جریده افغان اعلانات و ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af و www.atra.gov.af از تاریخ نشر الی ۲۱ روز عمومی به نشر بسپارد. شرکت های علاقمند میتوانند تا شرطنامه پروژه فوق الذکر را از ریاست اداری و تدارکات منزل نهم اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) بدست آورده بعد از تکمیل آنرا به ریاست اداری و تدارکات تسلیم نموده و تضمین آفر اخذ میگردد. جلسه آفرگشائی بعد از تکمیل معیار معینه در تالاری کنفرانس های اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) برگزار میگردد. شرطنامه را با کلیک نمودن روی این لینک بدست آورید...>>

  
تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
 تاریخ نهائی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳