احصایه مخابراتي اخیر ماه مارچ 2013

احصایه مخابراتي اخیر ماه مارچ 2013
 

شرکت های خدمات تلیفون مبایل 5
شرکت ها ی محلی خدمات مبایل 1
شرکت های خدمات تلیفون ثابت 1
بیس سټیشن های مخابراتی 5,119
نفوس تحت پوشش بیشتر از 88 فیصد
تلیفون های ثابت 91,575
مشترکین جی اس ام 19,490,035
مشترکین سی دی ام ای 169,691
فیصدی دارنده گان تلیفون 72%
عرضه کننده گان خدمات انترنیتی 51
شرکت های ارایه دهنده راه حل های تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی 35
اپریتران تلویزیون 84
دستگاه های تلویزیون 296
اپریتران رادیو اف ام 215
دستگاه های رادیو اف ام 660
سرمایه گذاری به دالر 2,016,890,044

 

احصایه قبلی :

سایر موضوعات مربوطه: