ورکشاپ چهار روزه برای کارمندان ولایتی ادار اترا دایر گردید

۱۳۹۲ ازتاریخ ۱۹ الی ۲۲ عقرب
اداره اترا بمنظوربلندبردن ظرفیتهای  پرسونل ولایتی خویش ورکشاپ چهار روزه را دايرنمود. دراین ورکشاپ پرسونل ولایتی این اداره به مسوولیتها وصلاحیتها مربوطه در راستای وظایف خویش متوجه گردیدند . دراین ورکشاپ موضوعات مختلف ازقبیل حل مسایل مخابراتی ، دسترسی مردم به خدمات مخابراتی وانترنیتی ، بلندبردن کیفیت خدمات مخابراتی اوانترنیتی ، جلوگیری از وسایل مخابراتی واستفاده ازسیمکارت های غیرقانونی ، پریزنتیشنها ومعلومات همه جانبه ارایه ومورد بحث قرارگرفت .