اعلامیه مطبوعاتی در باره شمشین پروژه 220 تاور BTS ریاست دسترسی سراسری اداره اترا

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ : ۱۲سنبله ۱۳۹۱

متکی براحکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره اترا و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسئولیت دارد تا زمینۀ رشد وانکشاف خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان مساعد سازد.
باید متـذکر شد که چون شرکت های مخابراتی معمولآساحات دور افتاده را بنابر مشکلات لوژستیکی ، مصارف هنگفت سرمایه گذاری و حصول ناچیز عواید از بابت عرضۀ خدمات مخابراتی در اخیر لست توسعۀ شبکه های مخابراتی خویش قرار میدهند ادارۀ اترا در مطابقت با احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی و پرسیجر های معمول جهانی جهت زمینه سازی برای توسعۀ خدمات مخابراتی در روستاها وقریه جات ، اقدام به ایجاد صندوق بنام "بودجۀ انکشاف مخابرات" نمود.

براساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی شرکت های مخابراتی مکلف می باشند تا  2,5% عواید خالص خویش را طور ربعوار به صندوق متذکره تأدیه نمایند .

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، در سال1387 پالیسی و طرزالعمل تطبیق پروژه های دسترسی سراسری به منظور استفاده از وجوه صندوق انکشاف مخابراتی در روستا ها  ترتیب ونهایی نمود که بر اساس آن پنج پروژۀ دسترسی سراسری جهت عرضۀ خدمات مخابراتی درمختلیف ولسوالی ها مربوط به 34 ولایت کشور را که شرکت های مخابراتی نظر به دلایل قبلآ ذکر شده حاضر به توسعۀ خدمات خویش در آن نقاط نگردیده بودند  راه اندازی کرد. تعداد از این پروژه  های متذکره درحال تطبیق شدن است.
به اساس پلان انکشاف خدمات دسترسی سراسری در روستاها و نقاط دور دست افغانستان، اداره اترا   ششمین پروژۀ دسترسی سراسری شامل "220" تاورو BTS را بتاریخ 21 جوزا1391 به اعلان داوطلبی سپرد و آفرگشایی ان درحضورنمایندگان وزارت های محترم مالیه، اقتصاد ،عدلیه، ادارۀ اترا وشرکت های آفردهنده بتاریخ 3 اسد 1391 صورت گرفت.ازجملۀ 220سایت شامل پروژه برای 220 سایت از جانب شرکت های اشتراک کننده افر ارایه گردید.

درنتیجۀ ارزیابی افرهای واصله هریک از شرکت های مخابراتی به ترتیب ذیل برندۀ شناخته شدند:

- افغان تیلیکام   :      برندۀ ( 195) سایت

- ام تی این       :      برندۀ ( 16) سایت

-افغان بیسیم     :       برنده (9)  سایت

اکنون تمام مراحل قانونی داوطلبی پروژه ششم دسترسی سراسری تکمیل گردیده است که بر اساس آن قرارداد پروژه های مربوطه با شرکت هاى برنده بتاریخ 12/06/1391 عقد گردید.بر اساس این پروژه ها 220 تاور و BTSs مخابراتی در 185 ولسوالی مربوط 34 ولایت كشور که تا اکنون عرضه خدمات مخابراتی در آن ها یا وجود ندارد ويا اينكه سطح عرضه خدمات در ساحات متذکره خیلی پایان می باشد نصب میگردد. نصب تاورهای متذکره در مدت یک سال صورت میگرد. با تطبیق این پروژه ها در حدود  440،000 هموطن ما  در نقاط دور دست کشوراز خدمات و تسهیلات مخابراتی بهره مند خواهند گردید.


بااحترام
اداره تنظیم خدمات مخابراتی