نماینده گان اداره تدارکات ملی یک پروگرام آگاهی دهی برای شعبه تدارکات اداره اترا تدویر نمود

۲۰ دلو۱۳۹۵

نماینده گان اداره تدارکات ملی برای کارمندان تدارکات اداره اترا درمورد پروسه تدارکات و سیستم جدید آنلاین که ازطرف آن اداره محترم ایجاد گردیده یک ورکشاپ آگاهی دهی دایر نمود. این سیستم جدید آنلاین بمنظور شفافیت بهتر در امور ودسترسی مقامات ذیصلاح به پیشرفت پروسه تدارکاتی اداره مربوطه ایجاد گردیداست. قابل یاد آوری است که کاربرد این سیستم در تمام ادارات دولتی قابل اجرا میباشد.