نشت ربعوار هیئت رهبری اداره اترا و روسای شرکتهای مخابراتی تدویرگردید

۵  اسد ۱۳۹۵

هیئت رهبری اداره اترا، نشت بمنظور هماهنگی فعالیت های انکشافی و عرضه خدمات سکتورمخابراتی مجلس مشترکی را با روسای شرکت های مخابراتی دایر نمود. دراین جلسه، درمورد برخی از مسایل تخنیکی، پالیسی، مقرراتی و امنیتی بحث گردید و پیرامون پلان های آینده وایجاد سهولت ها درمورد تطبیق آن صحبتهای همه جانبه وتبادل نظر صورت گرفت.