نظرخواهی عامه درمورد جدول جدید تخصیصات ملی فریکونسی آغاز گردید

۱۱ عقرب۱۳۹۵

اداره اترا دو جلسه جداگانه را در مورد نظر خواهی عامه جدول جدید فریکونسی تخصیصات ملی با اشتراک شرکت های مخابراتی وانترنتی، ونماینده گان رسانه های رادیویی و تلویزیونی تدویر نمود. دراین جلسات توضیحی معلومات مفصل و پریزینتیشن های خاص که پیرامون موضوع توسط متخصیصین این اداره ترتیب گردیده بود به اشتراک کننده گان ارایه گردید. در این جلسات ازتمام جوانب ذیدخل سکتور مخابرات تقاضا بعمل آمد تا در مدت معین نظریات وپیشنهادات خویش را به اداره اترا ارسال نماید. قابل یاد آوری است که متن مکمل مسوده جدول جدید تخصیصات ملی فریکونسی به منظور دسترسی عامه  در ویب سایت اداره اتراwww.atra.gov.af  به نشر رسیده است.