آگاهي عامه درمورد تطبیق واکسین فلج اطفال ازطریق خدمات مخابراتی

۸ سرطان ۱۳۹۵

مسوولین اداره اترا، نماینده گان شرکت های مخابراتی، وزارت صحت عامه، و  UNICEF غرض آگاهی مردم از فواید واکسین فلج اطفال توسط خدمات مخابراتی جلسه نمودند. جلسه ایکه به همین منظور تدویریافته بود تاکید بعمل آمد تا پیغام ها ازطریق خدمات مخابراتی غرض آگاهی عامه درمورد مریضی فلج اطفال و خطرات آن ارسال گردد، تا مردم عام بخصوص در مناطق ناامن  و دور دست کشور از فواید  واکسین فلج اطفال آگاه گردد.